DECRET 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En exercici de la competència compartida que l'article 162.3.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria d'ordenació, planificació, determinació, regulació i execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans, i en execució del marc normatiu exposat, es dicta aquest Decret amb l'objecte de regular el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers que exerceixen a Catalunya, per part de l'òrgan competent en matèria d'ordenació professional del departament competent en matèria de salut.

El Reial decret llei 1/2015, de 24 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional del medicament i productes sanitaris va preveure en el seu article 79.1 que el personal d'infermeria podia de manera autònoma indicar, usar i autoritzar la dispensació dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i els productes sanitaris relacionats amb el seu exercici professional, i que el Govern regularia la indicació, ús i autorització de determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica per part del personal d'infermeria, així com fixaria els criteris generals, els requisits específics i els procediments per a l'acreditació d'aquests professionals.

En el seu desplegament, el Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part del personal d'infermeria, va establir els criteris generals, els requisits específics i el procediment per a l'acreditació dels professionals d'infermeria responsables de cures generals i també els de cures especialitzades, com a requisit previ i necessari per a poder desenvolupar aquestes activitats, dins l'àmbit de distribució de les competències professionals establertes a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

La sentència del Tribunal Constitucional 76/2018, de 5 de juliol de 2018, dictada en el conflicte positiu de competències núm. 1866-2016, contra el Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, esmentat anteriorment, ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat de la referència al “Ministeri de Sanitat; Serveis Socials i Igualtat” en l'article 79.1, paràgraf 5, del text refós de la Llei de garanties i ús racional del medicament i productes sanitaris, així com de diversos preceptes del Reial decret, per vulneració de les competències de desenvolupament i execució que, en matèria d'acreditació de les infermeres i els infermers, ha declarat que corresponen a les comunitats autònomes.

El Reial decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, ja esmentat, respon, essencialment, a un doble objectiu: d'una banda, el de revisar aquelles dificultats interpretatives respecte dels àmbits competencials de les professions mèdica i infermera evidenciades en aplicació del Reial decret 954/2015, revisió que ha portat a una modificació dels requisits exigits a les infermeres i els infermers per obtenir l'acreditació i, d'altra banda, el de modificar aquells articles, anul·lats pel Tribunal Constitucional, que atribuïen al ministeri competent funcions en relació amb el procediment d'acreditació.

D'acord amb l'àmbit competencial propi de les comunitats autònomes, la nova redacció de l'article 8.1 del Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, donada pel Reial decret 1302/2018, de 22 d'octubre, estableix que correspon a la persona titular de l'òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva atorgar l'acreditació de les infermeres i els infermers responsables de cures generals i dels professionals d'infermeria responsables de cures especialitzades, per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà amb subjecció als requisits i procediment regulats al Reial decret (articles 9 i 10). Així mateix, la nova redacció de l'article 10 del Reial decret estableix que el procediment per a l'acreditació de les infermeres i els infermers el regulen les comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències.

El Decret compta amb un preàmbul, vuit articles, quatre disposicions addicionals i dues disposicions finals. Són objecte de regulació en l'articulat: l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la norma, que és regular el procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i de les cures especialitzades de les infermeres i els infermers que presten serveis en els centres, serveis i establiments sanitaris, de caràcter públic i privat, del sistema de salut i del sistema de serveis socials, de cobertura pública o no; l'òrgan competent per acreditar que és la direcció general competent en matèria de professionals de la salut del departament competent en matèria de salut; els requisits per obtenir l'acreditació, que són requisits de titulació i experiència professional mínima d'un any o, en el seu defecte, superació d'un curs d'adaptació que ha d'oferir el departament competent en matèria de salut de manera gratuïta; el procediment en si mateix, que s'inicia a instància de la persona interessada, i es tramita telemàticament i en frontal a través de la finestreta única empresarial, amb la intervenció de l'Oficina de Gestió Empresarial, fins a l'emissió del document d'acreditació, i la inscripció en el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i la comunicació al Registre estatal de professionals sanitaris; la regulació del programa formatiu d'adaptació per superar en defecte de la mínima experiència professional exigida; els efectes de l'acreditació en el lloc de treball; les facultats administratives de revisió de les dades i la documentació que consta a la sol·licitud i, en el seu cas, de l'acreditació atorgada; i una invocació a l'aplicació al procediment descrit de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Atès el volum d'infermeres i infermers, tant de l'àmbit de les cures generals com especialitzades, que a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret estan en condicions d'accedir a l'acreditació per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris d'ús humà, i els condicionants tecnològics i de recursos que hi ha per gestionar-les, la disposició addicional primera estableix un procediment excepcional per a l'acreditació de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA