DECRET 182/2019, de 27 d'agost, d'encàrrec de despatx de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia el dia 4 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'ha d'absentar de Catalunya el dia 4 de setembre de 2019 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a altre/a conseller/a.

Atès el que estableix l'article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyora Teresa Jordà i Roura, el dia 4 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Justícia, senyora Ester Capella i Farré.

Barcelona, 27 d'agost de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA