DECRET 189/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix el procediment d'acreditació de les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, es van transferir a la Generalitat de Catalunya competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor, concretades posteriorment mitjançant els reials decrets 391/1998, de 13 de març; 575/1999, de 9 d’abril, i 404/2000, de 24 de març. L’article 164.1, lletra c), de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, el control i la vigilància del trànsit.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, va crear el Servei Català de Trànsit, com a organisme autònom de caràcter administratiu, responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. Concretament, en exercici de les seves competències regulades a l’article 2.4 de la Llei esmentada, correspon al Servei Català de Trànsit promoure l’educació i la formació viària i fomentar la seguretat viària, en col·laboració amb institucions públiques i privades, executar els programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària, així com també exercir funcions relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les autoescoles, i la formació i l'homologació del professorat i de la direcció d'aquestes.

D’acord amb l’article 3, apartats d) i e), del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Servei Català de Trànsit exerceix les competències relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les autoescoles, i a la formació i homologació del professorat i de la direcció d'aquestes, i promou l'educació viària, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executa els programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2006/126/CE de 20 de desembre, sobre el permís de conducció, estableix un marc legal amb la finalitat d’harmonitzar les normatives dels estats membres sobre els exàmens que han de realitzar els conductors i la concessió dels permisos de conducció. Dins d’aquest marc, s’estableix l’estructura dels exàmens de conducció en funció de la definició dels coneixements, aptituds i comportaments relacionats amb la conducció segura de vehicles de motor, i, en aquest sentit, la formació esdevé un dels elements essencials per assolir aquest objectiu.

Així mateix, cal tenir en compte que la qualitat formativa està molt present en la Resolució del Parlament Europeu de 27 de setembre de 2011, sobre la seguretat viària europea 2011-2020, en la qual destaquen, entre altres recomanacions, la necessitat de millorar sistemàticament la qualitat de la formació a les autoescoles i dels procediments d’expedició de permisos de conduir, la idea de formació al llarg de tota la vida, la necessitat d’adoptar mesures dirigides a millorar la formació dels nous conductors i la introducció de la formació obligatòria en matèria de seguretat per als nous i joves usuaris de la carretera.

Des d’aquesta concepció de model educatiu i formatiu del sistema de la mobilitat a Catalunya, les escoles de conductors esdevenen una part imprescindible; potenciar-les i orientar-les és una mesura oportuna per fer-les partícips de l’objectiu del Govern, i en concret del Servei Català de Trànsit, d’assolir la visió de zero morts en accidents de trànsit l’any 2050. Aquest objectiu està previst en el Pla estratègic de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2020, aprovat per l’Acord de Govern de 14 de gener de 2014, en el qual s’estableix que l’educació i la formació al llarg de tota la vida dels usuaris són determinants per reduir l’accidentalitat, i dins d’aquesta educació integral, una de les línies fonamentals és la millora de les competències dels conductors, que es concreta en diverses accions, entre les quals destaca el fet de “reconèixer la formació viària amb un segell de qualitat”. De manera específica, en relació amb la formació dels conductors, el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2016, aprovat per l’Acord de Govern en data 29 d’abril de 2014, en l’acció 5.3.1.5 estableix l’inici d’un procés per acreditar les autoescoles amb un segell de qualitat, que prioritzarà la formació del professorat, la introducció de millores en la formació de l’alumnat i la seva avaluació, a més de les característiques de l’autoescola i dels recursos materials. Igualment també serà necessari establir un sistema objectiu de qualificació que incorporarà el seguiment de l’activitat del centre, tant de processos com de resultats de seguretat.

Per tots aquests motius, el Servei Català de Trànsit, junt amb els principals agents relacionats amb la formació dels futurs conductors, té la voluntat d’iniciar un canvi qualitatiu que aprofundeixi en la formació, de manera que les escoles particulars de conductors es consolidin com a centres de formació segurs i reforcin amb la seva tasca la millora de la mobilitat. Amb aquesta finalitat s’estableix un procediment d’acreditació de les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat, el qual s’orienta únicament i exclusivament a acreditar la gestió de la qualitat de la formació en matèria de seguretat viària i a distingir aquelles escoles que, voluntàriament, es comprometin a ampliar la formació viària relacionada amb els principals factors de risc que causen els accidents de trànsit, amb l’objectiu que l’alumnat tingui coneixement d’aquells centres que compleixin els estàndards de qualitat com a garantia d’una bona formació i, per tant, de la seva seguretat com a conductors.

A proposta del conseller d’Interior, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir el procediment mitjançant el qual s’acrediten les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat i es regulen els requisits necessaris per obtenir l’acreditació, així com la seva vigència, renovació i avaluació.

Article 2

Acreditació de les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat

2.1 Les escoles particulars de conductors que compleixen els requisits establerts en aquest Decret, i que ho sol·licitin, són acreditades com a centres de formació de qualitat.

2.2 Les escoles particulars de conductors acreditades com a centres de formació de qualitat s’identifiquen mitjançant un distintiu en el qual es fa constar “Autoescola de Qualitat” i que ha d’inserir una reproducció dels senyals identificatius de la Generalitat de Catalunya i del Servei Català de Trànsit i un diploma acreditatiu.

2.3 El disseny i les característiques d’aquest distintiu i del diploma acreditatiu consten a l’annex 1.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA