DECRET 19/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En virtut del Decret 15/2015, de 18 de febrer, el president de la Generalitat ha modificat el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que atribueix al Departament de Governació i Relacions Institucionals les competències en matèria de polítiques de transparència.

Fent ús de la possibilitat que preveu l'article 24 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, es crea la figura del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, que s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals, com a òrgan de proposta, impuls, desplegament, coordinació i implementació de les mesures necessàries per a l’aplicació de la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableixen la Llei 13/2008 esmentada i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

A proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al qual corresponen les funcions inherents a la coordinació, desplegament i implementació de les mesures necessàries per a l’aplicació de la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb les directrius fixades pel Govern i sota la direcció superior de la persona titular del Departament.

Article 2

Funcions

Són funcions del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública:

  1. Implementar i desplegar les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

  2. Impulsar les mesures d’organització interna i coordinar l’aplicació de les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

  3. Dirigir, gestionar i desenvolupar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA