DECRET 190/2018, de 28 d'agost, pel qual s'aprova la correcció de disfuncionalitats territorials en l'àmbit de la Beguda Alta, dels municipis de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons, consistent en la seva agregació al municipi de Masquefa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 26 d'abril de 2017, va acordar iniciar un expedient de correcció de disfuncionalitats territorials en l'àmbit de la Beguda Alta, atesa la concurrència dels requisits previstos reglamentàriament en aquest àmbit pel que fa a una correcció de disfuncionalitats territorials.

El nucli de la Beguda Alta i el seu àmbit es troba migpartit entre els termes municipals de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons, que a la seva vegada formen part, respectivament, de les comarques de l'Anoia, del Baix Llobregat i de l'Alt Penedès i hi concorre el supòsit de correcció de disfuncionalitats territorials de nucli, no capital de municipi, partit per un o més termes municipals, previst per l'article 21.c) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Un cop iniciat l'expedient es van sol·licitar informes previs sobre les repercussions que l'alteració de termes podia produir a la Direcció General d'Urbanisme, als Consells Comarcals del Baix Llobregat, de l'Anoia, de l'Alt Penedès i a la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal de l'Anoia va informar que l'adscripció de tot el nucli de població al municipi de Masquefa no plantejava cap repercussió negativa. La Diputació de Barcelona va emetre un informe en el que valorava les diferents alternatives de l'annexió de la Beguda Alta a un únic municipi i concloïa informar favorablement la correcció de disfuncionalitats territorials. La resta d'organismes no es van manifestar en aquest tràmit.

El 17 de juliol de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe adreçat a la Comissió de Delimitació Territorial, en què valorava les circumstàncies concurrents i les possibles opcions, proposava que el nucli de la Beguda Alta s'annexés al municipi de Masquefa i assenyalava tres àmbits territorials –mínim, mitjà i màxim– en què es podria dur a terme aquesta annexió.

El 26 de juliol de 2017, la Comissió de Delimitació Territorial, reunida en sessió ordinària, va acordar, per unanimitat dels membres presents, informar favorablement sobre la proposta de correcció, consistent a annexar el nucli de la Beguda Alta al municipi de Masquefa, d'acord amb l'àmbit territorial mínim. Aquesta proposta, d'acord amb l'article 24.1 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA