DECRET 195/2018, de 4 de setembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals d'Olèrdola i d'Olivella.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 19 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola va acordar, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals d'Olèrdola i d'Olivella amb la finalitat de modificar un tram de la línia de terme, entre les fites cinquena i setena, al seu pas per la urbanització de les Colines d'Olivella, per tal d'adaptar la línia de terme a la realitat urbanística i territorial del moment, d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a informe dels ens locals que no l'havien promogut. L'Ajuntament d'Olivella, mitjançant un informe de l'arquitecte municipal de 23 d'abril de 2015, va informar favorablement la proposta d'alteració dels termes. Pel que fa als consells comarcals de l'Alt Penedès i del Garraf i a la Diputació de Barcelona, no consta en l'expedient cap resposta a la sol·licitud d'informe sobre l'expedient que se'ls hi va formular.

L'Ajuntament d'Olèrdola, mitjançant l'Acord del seu Ple de 2 de novembre de 2015, va aprovar la procedència de l'alteració, amb el quòrum legalment establert.

En data 7 de març de 2017, l'Ajuntament d'Olèrdola, en la seva condició d'ens instructor de l'expedient, va trametre una còpia de l'expedient al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Examinada la documentació que integrava l'expedient, la Direcció General d'Administració Local es va adreçar a l'Ajuntament d'Olèrdola per tal que completés l'expedient administratiu. Aquesta corporació va donar resposta al darrer requeriment de documentació el 2 d'agost de 2017.

El 30 de novembre de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe en què es declarava la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 13 de desembre de 2017, va emetre un informe favorable sobre l'expedient.

El 14 de desembre de 2017, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA