DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'organització interna del Departament de Territori i Sostenibilitat, actualment, està regulada pel Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració d'aquest Departament, en el qual se'n defineix l'organigrama i es determinen les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció, amb les modificacions introduïdes pel Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. Concretament, el Decret 29/2018 va redefinir el primer nivell d'estructura del Departament per tal d'adaptar-la al nou àmbit competencial establert pel Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Actualment es planteja la necessitat d'introduir canvis en la regulació de determinats òrgans del Departament. Aquest és el cas de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori respecte de la qual es modifica la denominació i se'n desplega l'estructura fins a nivell de secció. En altres casos, els canvis són de caràcter puntual. Així, per exemple, es modifica el nom i les funcions de la Sub-direcció General de Relacions amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat, com també es modifiquen algunes funcions del Gabinet Tècnic on, a més es crea una àrea, per tal que es puguin exercir adequadament les funcions que aquesta unitat té encomanades. Així mateix, s'introdueixen algunes modificacions en diferents unitats de la Secretaria General i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

D'altra banda, es considera convenient derogar les disposicions de caràcter general reguladores de fitxers de dades de caràcter personal del Departament de Territori i Sostenibilitat, i de les entitats que en depenen, que hagin adoptat la forma de decret o ordre. El motiu és que amb l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, desapareix l'obligació de regular els tractaments de protecció de dades personals mitjançant una norma de caràcter general. Amb aquestes derogacions es pretén garantir que la ciutadania disposi de la informació permanentment actualitzada, per publicació a la pàgina web, dels tractaments de dades de caràcter personal dels quals és responsable el Departament de Territori i Sostenibilitat i les entitats adscrites.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

Es dona nova redacció a l'article 1 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

c) La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

d) La Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori.

1.2 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les entitats següents:

a) L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

b) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

c) Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

d) Ports de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

e) L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

f) L'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

g) El Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

h) L'Institut Català del Sòl, mitjançant la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori.

i) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori.

j) L'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), mitjançant la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

k) L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

1.3 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les societats mercantils següents:

a) Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

b) Aeroports Públics de Catalunya, SLU, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.”

Article 2

Direcció de Serveis

Es modifica la lletra f) de l'article 4.1 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda redactada de la manera següent:

“f) Dirigir la preparació de la proposta de l'avantprojecte de pressupost i supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió del patrimoni afecte als serveis administratius, les contractacions, les obres dels edificis adscrits o gestionats pel Departament i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.”

Article 3

Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

3.1 Es modifica la lletra k) i s'afegeix la lletra l) a l'article 5.1 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queden redactades de la manera següent:

“k) Donar suport i assessorament a les entitats del sector públic adscrit al Departament, en matèries de competència de la sub-direcció.

 1. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

  3.2 Es modifica l'article 5.2 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda redactat de la manera següent:

  “5.2 De la Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals depenen les unitats següents:

  a) Servei de Recursos Humans.

  b) Servei de Relacions Laborals i Retribucions.

  c) Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

  d) Àrea de Formació i Desenvolupament.”

  3.3 Es modifiquen les lletres a) i g) de l'article 6 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queden redactades de la manera següent:

  “a) Controlar la gestió de tots els assumptes relatius a la gestió en matèria de personal.

 2. Aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecti el personal.”

  3.4 Es modifica la lletra a) de l'article 9 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda redactada de la manera següent:

  “a) Promoure la seguretat i la salut del personal realitzant activitats que fomentin la seguretat, la salut i, en general, la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament.”

  3.5 Es modifica l'article 10 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda redactat de la manera següent:

  “Article 10

  Servei de Relacions Laborals i Retribucions

  Corresponen al Servei de Relacions Laborals i Retribucions les funcions següents:

  a) Coordinar les relacions sindicals del Departament.

  b) Assessorar sobre propostes objecte de negociació en matèria de personal i assessorar jurídicament la Direcció de Serveis en matèria de negociació col·lectiva laboral.

  c) Canalitzar i centralitzar la informació entre el Departament i els sindicats i els representants dels treballadors.

  d) Representar el Departament als òrgans i les comissions de negociació col·lectiva i fer el seguiment per a l'acompliment de les actuacions acordades.

  e) Participar en comissions, òrgans de negociació de condicions de treball i grups de treball relacionats amb l'àmbit de competència de la Direcció de Serveis.

  f) Elaborar estudis sobre condicions de treball del personal laboral i les comunicacions preceptives a la part social, quan escau, i informes o propostes de resolució en matèria de condicions de treball del personal laboral.

  g) Instruir els expedients disciplinaris del personal del Departament, gestionar les informacions reservades prèvies, si escau, i donar assessorament en la matèria.

  h) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost de capítol I del Departament, controlar-ne l'execució i coordinar la tramitació dels expedients de modificacions pressupostàries de l'exercici.

  i) Coordinar i controlar l'elaboració de les nòmines del Departament, els sistemes de previsió social i les assegurances socials del personal.

  j) Controlar la gestió de les retribucions complementàries i de qualsevol altre concepte amb incidència retributiva.

  k) Elaborar informes i propostes de resolució en matèria retributiva i dels règims de previsió social.

  l) Efectuar estudis de costos en matèria de personal.

  m) Coordinar les actuacions necessàries per a la gestió de la jubilació del personal del Departament.

  n) Supervisar les certificacions corresponents al seu àmbit de competències per acreditar les despeses en matèria de personal i dels règims de previsió social.

  o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

Article 4

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

4.1 Es modifiquen les lletres d) i p) i s'afegeixen les lletres q) i r) a l'article 12.1 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queden redactades de la manera següent:

“d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable, la gestió del patrimoni afecte als serveis administratius, i la contractació administrativa.

 1. Impulsar la tramitació dels expedients per a la signatura de convenis, protocols i documents equivalents, així com mantenir el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA