DECRET 203/2019, de 25 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 194 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior. Aquesta previsió, que s'emmarca dins de la competència que l'article 193.1 de l'Estatut d'autonomia reconeix en l'àmbit de l'acció exterior, suposa un reconeixement i impuls de la xarxa d'oficines a l'exterior que la Generalitat ha anat teixint des de l'any 1986.

En desplegament d'aquestes previsions estatutàries, el títol III de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, regula la representació de la Generalitat a l'exterior. Entre les unitats de representació institucional del Govern que s'hi preveuen, hi ha les delegacions del Govern a l'exterior. D'acord amb l'article 31 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, les delegacions del Govern a l'exterior es creen per decret del Govern.

D'altra banda, d'acord amb l'article 150 de l'Estatut, correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura i la regulació dels seus òrgans.

D'acord amb el marc legal que deriva de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i de la regulació de caràcter organitzatiu, es va crear la Delegació del Govern de la Generalitat a França amb la previsió que aquesta s'implementaria progressivament d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Tanmateix, el Reial Decret 945/2017, de 27 d'octubre, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades en data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'adopció de diverses mesures respecte de l'organització de la Generalitat de Catalunya i del cessament de diversos alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, va establir, entre d'altres mesures, la supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.

Posteriorment, mitjançant el Decret 126/2018, de 26 de juny, es va restablir aquesta delegació.

Raons d'interès general concretades en motius organitzatius i normatius fan necessari, després de més d'un any de vigència del decret citat, revisar-ne el contingut i adaptar-lo a la realitat de l'acció exterior que la Generalitat vol dur a terme.

Així, d'una banda, cal homogeneïtzar la creació de les delegacions amb un decret individual i d'estructura normativa paral·lela a la de la resta de delegacions que han estat creades. Per aquest motiu, i d'acord amb el principi de necessitat i proporcionalitat, el Decret 126/2018, de 26 de juny, que preveia el restabliment de sis delegacions en un únic decret, queda substituït per sis nous decrets diferents, que segueixen els criteris normatius dels decrets de creació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA