DECRET 212/2016, d'1 de març, pel qual s'afegeix una disposició transitòria al Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant provisió del 16 de febrer de 2016, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el conflicte positiu de competència plantejat pel Govern de l'Estat respecte dels articles 1.1 (quant a l'incís relatiu als Afers Exteriors), 3.3.1 i 3.3.2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i dels articles 1.1.b) i 20 del Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i ha determinat la suspensió d'aquests preceptes.

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui determinar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article únic

S'afegeix una nova disposició transitòria quarta al Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el contingut següent:

“Quarta

Mentre el Tribunal Constitucional mantingui la suspensió dels articles 1.1 (quant a l'incís relatiu als Afers Exteriors), 3.3.1 i 3.3.2, el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència passa a denominar-se Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el qual exerceix, a més de les establertes als articles 3.3.3 a 3.3.8, les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:

  1. Les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, d'acord amb el capítol II del títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

  2. Les derivades de l'aplicació del capítol III del títol V de l'Estatut d'autonomia de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA