DECRET 212/2018, de 5 d'octubre, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d'Interior els dies 7 i 8 d'octubre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència s'ha d'absentar de Catalunya els dies 7 i 8 d'octubre de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila, els dies 7 i 8 d'octubre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 5 d'octubre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA