DECRET 213/2018, de 4 d'octubre, d'encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència des del dia 13 d'octubre fins al dia 15 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer, s'ha d'absentar de Catalunya del dia 13 d'octubre fins al dia 15 d'octubre de 2018, ambdós inclosos i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer del dia 13 d'octubre fins al dia 15 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila.

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

Joaquim Torra i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA