DECRET 219/2019, de 22 d'octubre, de creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 149, apartats 1 i 5, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

La disposició final vuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, habilita el Govern perquè mitjançant un decret pugui modificar el nombre i l'abast territorial de les comissions territorials d'urbanisme, i la composició d'aquestes comissions i de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya.

En exercici de la potestat reglamentària en aquesta matèria, mitjançant el Decret 68/2014, de 20 de maig, es va regular la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Pel que fa a les comissions territorials d'urbanisme, el Decret esmentat va establir el nombre i l'abast territorial d'aquests òrgans urbanístics, tenint present les demarcacions veguerials establertes per la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, i les particularitats dels territoris regits per lleis específiques.

La Llei 2/2017, del 15 de febrer, ha modificat la Llei 30/2010, del 3 d'agost, per crear la vegueria del Penedès, de manera que es considera convenient preveure una comissió territorial específica coincident amb l'àmbit d'aquesta nova demarcació veguerial i, en conseqüència, ajustar l'articulat del Decret 68/2014, de 20 de maig, en els aspectes afectats per aquesta nova comissió, així com a altres determinacions normatives en matèria de drets d'assistència a les reunions d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat o d'impacte de gènere. Així mateix, es considera adequat atorgar una denominació més apropiada a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, ja que el seu àmbit territorial no coincideix amb el de la demarcació veguerial de Barcelona, en la mesura que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en virtut de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, integren l'àmbit territorial d'una comissió d'urbanisme específica. Per això, es proposa que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona passi a denominar-se Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

D'altra banda, el Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha desplegat l'estructura bàsica d'aquest Departament d'acord amb el nou àmbit competencial que li ha atribuït el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En la nova estructura, el Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha dotat de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori amb funcions, entre altres, en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i de la qual depèn la direcció general competent en matèria d'urbanisme. La Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, per tant, passa a ser l'òrgan immediatament inferior jeràrquicament al titular del departament competent en aquestes matèries.

El Decret 68/2014, de 20 de maig, esmentat va regular la composició dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat d'acord amb l'anterior estructura departamental, atribuint la presidència o vicepresidència de determinades comissions d'urbanisme al director general competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, en tant que òrgan unipersonal immediatament inferior jeràrquicament al titular del Departament en aquell moment.

Per tant, resulta convenient modificar aquest Decret per regular la composició dels esmentats òrgans urbanístics, de manera que els òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament al titular del Departament tinguin l'adequada participació, amb independència de quina sigui l'estructura departamental que s'adopti.

Per altra banda, es considera també convenient preveure un major nombre de vocalies en la composició de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya i de les comissions territorials d'urbanisme que no tenen un règim legal especial, les persones titulars de les quals siguin designades a proposta dels col·legis professionals, a fi i efecte de possibilitar la participació d'aquells col·legis més estretament relacionats amb les matèries d'urbanisme, habitatge i medi ambient; i preveure la possibilitat de convidar a assistir a les comissions esmentades, amb veu però sense vot, altres persones expertes en disciplines relacionades amb els assumptes a tractar.

Així mateix, es preveu ampliar el nombre de vocalies que són designades per les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya en les comissions territorials d'urbanisme que no tenen un règim legal especial, alhora que s'estableix que totes les vocalies designades per les organitzacions associatives esmentades garanteixin la representació de municipis dels diferents trams de població que conformen l'àmbit d'actuació d'aquestes comissions; es preveu la possibilitat que aquestes comissions territorials d'urbanisme puguin actuar en seccions temàtiques en funció de les característiques i problemàtiques de cada àmbit territorial; i es preveu, pel que fa a la representació de cadascun dels departaments de la Generalitat en aquestes comissions territorials d'urbanisme, l'assistència d'una persona competent en patrimoni immobiliari de la Generalitat.

En definitiva, aquesta disposició s'adequa als principis generals de bona regulació de l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i concretament als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En aquest sentit, l'adequació de l'estructura i àmbit territorial de les comissions territorials no afectades per règims legals especials al de les demarcacions veguerials, és necessària per complir de forma eficaç el mandat legal contingut en la Llei 2/2017, del 15 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA