DECRET 226/2018, de 17 d'octubre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda els dies 18 i 19 d'octubre de 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Ernest Maragall i Mira, s'ha d'absentar de Catalunya els dies 18 i 19 d'octubre de 2018 i, per tant, ha d'encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

L'article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que correspon al president de la Generalitat encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels assumptes i funcions pertocants a un altre conseller o consellera, en cas d'absència del càrrec.

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Ernest Maragall i Mira, els dies 18 i 19 d'octubre de 2018, s'encarrega el despatx del seu Departament al senyor Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda .

Barcelona, 17 d'octubre de 2018

Joaquim Torra...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA