DECRET 228/2019, de 5 de novembre, dels òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva en l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, així com les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que el Govern pot crear comissions interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin diversos departaments. La norma de creació d'una comissió interdepartamental n'ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, la durada i les normes de funcionament.

El Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, es va dictar per fer efectives les polítiques governamentals al servei dels ciutadans, per dotar l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic d'eines d'organització per millorar la coordinació transversal, i per garantir una actuació del sector públic d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència, coordinació i col·laboració.

Les noves polítiques públiques de transformació digital i la necessitat de continuar aprofundint en l'optimització del sector públic institucional i en la retribució dels empleats públics, aconsellen fer un pas més per afrontar els reptes de futur. En aquest sentit, és procedent passar del govern a la governança pública, per garantir un lideratge estratègic i operatiu de les polítiques públiques radicades en espais de decisió institucionals que tenen impactes transversals a tota l'organització.

A aquests efectes, aquest Decret té per objecte, d'una banda, crear nous òrgans col·legiats amb funcions d'impuls i coordinació en l'àmbit de les polítiques digitals i, d'altra banda, actualitzar la composició i les funcions d'alguns dels que ja existeixen. Donada la rellevància dels canvis necessaris per fer efectives les finalitats previstes, la disposició derogatòria d'aquest Decret deroga el Decret 309/2011, de 12 d'abril, i, consegüentment, suprimeix el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració i la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració.

Per mitjà de l'Ordre EMO/145/2012, de 21 de maig, es va crear el Consell Assessor de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a òrgan col·legiat assessor en matèria de polítiques de telecomunicacions i societat de la informació (TIC). Pel fet que aquest Consell Assessor ja no és operatiu i en aplicació dels principis de simplificació, racionalització i bona regulació és procedent derogar la disposició que el regula.

La nova regulació defineix una infraestructura organitzativa al servei del foment de les polítiques digitals, la transformació del sector públic i el lideratge estratègic, alhora que garanteix la coordinació que ha de permetre implementar-les de manera homogènia i sincronitzada dins els terminis previstos. El disseny d'aquesta arquitectura organitzativa destaca per la individualització dels espais de decisió estratègics, tàctics i operatius, que actuen amb un objectiu comú: la necessitat d'impulsar i bastir estratègies de canvi cultural en l'organització que facilitin la transició al nou model. La transformació digital no comporta només substituir documents en paper per documents en suport electrònic, sinó una anàlisi i una transformació profundes de l'organització encaminades a convertir els processos en dades, amb la finalitat de millorar l'activitat i la qualitat dels serveis públics. En aquest context, la governança de l'Administració digital és especialment rellevant perquè té un impacte directe en els ciutadans. Per tal que l'Administració sigui realment digital cal que els serveis públics siguin, per defecte, proactius, personalitzats, desmaterialitzats i digitals, i que realment desapareguin les barreres temporals (els horaris) i les espacials.

Aquest Decret conté quinze articles estructurats en quatre capítols. El primer regula les disposicions comunes aplicables a tots els òrgans col·legiats objecte de reglamentació. El segon capítol, relatiu als òrgans de l'àmbit de les polítiques digitals, preveu la creació del Consell Estratègic d'Administració Digital (CeAD), la Comissió Tècnica del CeAD i la Comissió de Desplegament de l'Administració Digital (CodAD), i en regula la composició i les funcions.

El tercer capítol regula la composició i les funcions de la Comissió del Sector Públic Institucional, prevista en el Decret 309/2011, de 12 d'abril, que ara es deroga, per tal de potenciar la seva actuació i l'assoliment de les finalitats per a les quals es va crear. En aquest sentit, el Decret redissenya aquest òrgan amb la finalitat de convertir-lo en un agent clau en la governança corporativa de les entitats que actuen sota el règim de descentralització funcional, des de la vessant del departament que els encomana l'activitat i supervisa l'assoliment dels objectius que els assigna. En el marc descrit, aquest òrgan es reformula com a mecanisme de millora del coneixement i la coordinació per al disseny de les polítiques públiques que gestionen les entitats, amb la finalitat d'afrontar amb millors garanties els reptes de futur en la prestació de serveis finalistes de qualitat a la ciutadania.

El capítol quart regula la composició i les funcions de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal i l'adapta a la nova estructura de l'Administració de la Generalitat.

Finalment, el Decret conté una disposició derogatòria que deixa sense efecte el Decret 309/2011, de 12 d'abril, i una disposició final que regula l'entrada en vigor de la norma.

Aquest Decret s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació previstos a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, el Decret respon al principi de necessitat, ja que conté la regulació necessària per atendre les finalitats perseguides. Per tant, és l'instrument més adequat per garantir-ne la consecució i és congruent amb la resta de l'ordenament jurídic. La disposició respon als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica, participació i transparència. La seva adopció resulta coherent amb el marc normatiu vigent.

Per tot això, de conformitat amb els articles 39.1 i 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions comunes

Article 1

Objecte i finalitats

1.1 Aquest Decret té per objecte crear i regular el Consell Estratègic d'Administració Digital (CeAD), del qual depenen la Comissió Tècnica del CeAD i la Comissió de Desplegament de l'Administració Digital (CodAD). Igualment, regula la Comissió del Sector Públic Institucional i la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal i en determina el seu règim jurídic.

1.2 La finalitat del Decret és dotar l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional d'eines de governança corporativa, d'impuls i lideratge estratègic en l'àmbit de les polítiques públiques de caràcter transversal de l'àmbit digital, de la política retributiva dels empleats públics, i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat.

Article 2

Àmbit d'actuació i adscripció

2.1 L'àmbit d'actuació dels òrgans col·legiats previstos a l'article 1 comprèn:

  1. L'Administració de la Generalitat.

  2. Les entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat.

  3. Els consorcis i les fundacions adscrits a l'Administració de la Generalitat.

  4. Les societats mercantils constituïdes exclusivament per l'Administració de la Generalitat.

2.2 Els òrgans regulats als capítols III i IV estenen el seu àmbit d'actuació, a més dels als previstos en l'apartat 2.1, a les societats mercantils en què la Generalitat participa, directament o indirectament, de manera majoritària.

2.3 Els òrgans col·legiats previstos a l'article 1 s'adscriuen al departament competent en matèria d'administració i funció pública.

Article 3

Règim de funcionament dels òrgans col·legiats

3.1 El Consell Estratègic d'Administració Digital (CeAD) es reuneix un mínim de tres cops l'any i, en tot cas, sempre que el convoqui el seu president.

3.2 La Comissió Tècnica del CeAD, la Comissió de Desplegament de l'Administració Digital (CodAD) i la Comissió del Sector Públic Institucional es reuneixen, com a mínim, amb caràcter trimestral, llevat que els seus presidents les convoquin ordinàriament amb una periodicitat inferior.

3.3 La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal es reuneix mensualment.

3.4 El Consell i les comissions es poden reunir a instàncies de la majoria de les persones que en són membres.

3.5 El funcionament dels òrgans previstos a l'article 1 es regeix per les previsions contingudes en aquest Decret i pels reglaments de règim intern que es puguin aprovar, d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA