DECRET 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i se n'ha modificat la denominació.

D'altra banda, la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social, preveu la creació d'aquest organisme autònom administratiu, el qual, tal com estableix la seva disposició transitòria primera, s'ha de desplegar reglamentàriament i implica la incorporació progressiva de funcions a aquest organisme i la correlativa supressió o modificació de les unitats administratives que en resultin afectades.

A l'efecte d'anar adaptant l'estructura departamental per facilitar la transitorietat cap a l'Agència Catalana de Protecció Social, es considera necessari reestructurar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota la direcció del conseller, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

 3. La Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

 4. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les entitats i òrgans següents:

 5. L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

 6. L'Agència Catalana de Protecció Social, mitjançant la Secretaria General.

 7. L'Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

 8. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 9. El Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

 10. El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la Secretaria General.

 11. El Consorci Sant Gregori, de Girona, mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

 12. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, mitjançant la Secretaria General.

 13. L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

 14. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

  1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El Departament ha d'instrumentar aquesta relació a través de la Secretaria General.

  1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i en fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general; pel/per la cap del Gabinet del/la Conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura que preveuen el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la resta de la normativa aplicable.

Article 3

Secretaria General

La Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les de l'àmbit sectorial de Treball, i manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA