DECRET 238/2018, de 9 de novembre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Ernest Maragall i Mira, s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018 i, per tant, ha d'encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

L'article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que correspon al president de la Generalitat encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels assumptes i funcions pertocants a un altre conseller o consellera, en cas d'absència del càrrec.

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Ernest Maragall i Mira, des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA