DECRET 239/2018, de 12 de novembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de Salut a la consellera de Justícia els dies 13 i 14 de novembre de 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 206/2018, d'1 d'octubre, d'encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el despatx del Departament de Salut, en absència de la consellera, senyora Alba Vergés i Bosch, per permís de maternitat, el té encarregat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha d'absentar-se de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, per tant, cal encarregar el despatx del Departament de Salut a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen els articles 12.1.k) i 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, els dies 13 i 14 novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del Departament de Salut la consellera de Justícia, senyora Ester Capella i Farré.

Barcelona, 12 de novembre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA