DECRET 24/2020, de 23 de gener, d'encàrrec del despatx del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia des del dia 29 de gener fins al 2 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Alfred Bosch i Pascual, s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 29 de gener fins al 2 de febrer de 2020 i, per tant, ha d'encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

L'article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que correspon al president de la Generalitat encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels assumptes i funcions pertocants a un altre conseller o consellera, en cas d'absència del càrrec.

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Alfred Bosch i Pascual, des del dia 29 de gener fins al 2 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarrega...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA