DECRET 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El marc competencial en matèria de medi natural derivat de l’article 116.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en l’àmbit de les seves competències la regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de les forests, dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya.

L’article 36.3 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, faculta les comunitats autònomes per regular els aprofitaments forestals.

Com a marc normatiu a Catalunya, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, va ser modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el qual adapta la normativa catalana als criteris de la Directiva de serveis en el mercat interior.

El Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos, estableix la regulació dels aprofitaments forestals consistents en l’extracció d’exemplars d’arbres i d’arbustos del bosc amb destinació a la jardineria, i requereix l'adequació al nou marc legal existent.

La nova regulació del desarrelament d’arbres i arbustos s’efectua per incorporar els requeriments de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i alhora les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, el qual preveu la necessitat de revisar els processos administratius per adequar la gestió administrativa als requeriments d’eficàcia i eficiència que han de presidir l’activitat de l’Administració pública.

Així mateix, s’incorporen les obligacions establertes al Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

En el text del Decret s’ha tingut en compte el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, pel que fa a l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

És objecte d’aquest Decret regular el desarrelament d'arbres i d'arbustos en terrenys forestals.

Article 2

Àmbit d’aplicació

  1. Resten sotmeses a aquest Decret les actuacions de desarrelament d’arbres i arbustos realitzades en terrenys forestals.

  2. Els arbustos amb forma d'arbre es consideraran arbres a l'efecte d'aquest Decret.

  3. A efectes d’aquest Decret, s’entén per arbust la planta generalment ramificada des de la base, d’uns 5 metres d’alçada màxima, i mancada de tronc principal.

  4. Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret els aprofitaments de superfícies destinades expressament al conreu d'arbres ornamentals previstes a l'article 3.1.c) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Article 3

Comunicació prèvia

  1. Per realitzar l’activitat de desarrelament, les persones titulars de finques forestals amb instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el desarrelament d’arbres i arbustos han de presentar, amb una antelació mínima de 10 dies, una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA