DECRET 244/2016, de 19 d'abril, de modificació del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, i del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut; el Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut, i el Decret 207/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 66/2016, de 19 de gener, s'ha adaptat l'estructura del Departament de Salut a les actuals necessitats organitzatives inherents als objectius d'actuació identificats com a prioritaris pel Departament.

Així mateix, amb la finalitat d'enfortir la Secretaria de Salut Pública com a institució de referència cabdal en matèria de salut pública del nostre país, amb la missió de vetllar per a la millora de la salut individual i col·lectiva mitjançant l'execució de polítiques de salut, a través de la promoció de la salut, de la protecció i la vigilància de la salut i la seguretat alimentària, s'ha posat de manifest la necessitat de reordenar les previsions que, en relació amb les funcions d'aquesta Secretaria de Salut Pública, es contenen en el Decret 119/2014, de 5 d'agost, amb l'objectiu que aquestes funcions es delimitin a l'àmbit propi i estricte de la salut pública, atenent la seva entitat.

En aquest sentit, mitjançant aquest Decret, les funcions corresponents a la Secretaria de Salut Pública exercides a escala de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta Subdirecció General s'estructura, que empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, s'atribueixen a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, com a autoritat sanitària i unitat orgànica de gestió global dels recursos del sistema sanitari, la qual passarà a gestionar els processos mèdics i sanitaris en matèria d'incapacitats laborals (avaluació mèdica, inspecció, gestió i control) i dictaminar sobre l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la responsabilitat patrimonial.

En conseqüència, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària ha de dur a terme les funcions i els objectius que tenia atribuïts l'extint Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, part dels quals ja havia assumit d'acord amb l'article 164, apartat 7, de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb l'objectiu que aquesta Direcció assumeixi el conjunt d'aquests objectius i funcions i esdevingui, a més de les altres funcions que té atribuïdes, un òrgan de referència en l'àmbit de les valoracions de les incapacitats laborals des d'una perspectiva professional pluridisciplinària.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació de l'article 36 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut.

1.1. Es modifica l'article 36.1 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.1. A la Secretaria de Salut Pública, amb rang orgànic de secretaria general en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

  1. Establir les directrius i les prioritats en salut pública, d'acord amb les indicacions del Pla de salut de Catalunya i del Pla interdepartamental de salut pública, i coordinar-ne i supervisar-ne la implantació i l'execució.

  2. Impulsar, liderar i coordinar el procés d'elaboració, avaluació, seguiment i actualització del Pla interdepartamental de salut pública i del Pla de seguretat alimentària.

  3. Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries en relació amb les polítiques de salut pública que es desprenguin del Pla de salut de Catalunya, del Pla interdepartamental de salut pública i del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

  4. Elaborar la cartera de serveis de salut pública i les seves modificacions.

  5. Gestionar aquells serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut, en coordinació amb el Servei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA