DECRET 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

En el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums, en els termes que preveu l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

El Reial decret 596/2007, de 4 de maig, ha establert l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i el Reial decret 1427/2012, d'11 d'octubre, constitueix la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual i estableix el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en animació que pertany a aquesta família professional artística i n'aprova els corresponents ensenyaments mínims. Aquesta família professional comprèn també els títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en animació, en gràfica interactiva, en gràfica impresa, en gràfica audiovisual, en gràfica publicitària, en fotografia, en il·lustració, en còmic, i els títols de tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu i en assistència al producte gràfic imprès, aprovats en la mateixa data per reials decrets consecutius (BOE núm. 265, de 3.11.2012).

L'ordenació d'aquests ensenyaments es completa amb el Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, que estableix l'organització curricular, el règim d'avaluació, el règim d'accés i l'obtenció, efectes i convalidació dels títols, així com amb el Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquest Decret és establir els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny d'assistència al producte gràfic interactiu i d'assistència al producte gràfic imprès i dels cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny d'animació, de gràfica interactiva, de gràfica impresa, de gràfica audiovisual, de gràfica publicitària, de fotografia, d'il·lustració i de còmic.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

 1. Establir els currículums dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual de grau mitjà, que consten a l'annex I, i de grau superior, que consten a l'annex II, següents:

  1. De grau mitjà:

   Assistència al producte gràfic interactiu.

   Assistència al producte gràfic imprès.

  2. De grau superior:

   Animació.

   Gràfica interactiva.

   Gràfica impresa.

   Gràfica audiovisual.

   Gràfica publicitària.

   Fotografia.

   Il·lustració.

   Còmic.

 2. Els currículums permeten obtenir els títols següents:

  1. Tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu del Reial decret 1435/2012.

  2. Tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès del Reial decret 1436/2012.

  3. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en animació del Reial decret 1427/2012.

  4. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva del Reial decret 1428/2012.

  5. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica impresa del Reial decret 1429/2012.

  6. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual del Reial decret 1430/2012.

  7. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària del Reial decret 1431/2012.

  8. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en fotografia del Reial decret 1432/2012.

  9. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en il·lustració del Reial decret 1433/2012.

  10. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en còmic del Reial decret 1434/2012.

Article 2

Identificació dels títols i perfils professionals

Els elements d'identificació, el perfil professional i el context professional del títol s'estableixen als apartats 1, 2 i 3 de cadascun dels cicles formatius de l'annex I i de l'annex II.

Article 3

Currículum

El currículum s'estableix a l'apartat 4 de cadascun dels cicles formatius de l'annex I i de l'annex II i s'estructura en els punts següents:

 1. Els objectius generals.

 2. La distribució horària de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents.

 3. La relació dels mòduls i les unitats formatives.

 4. La descripció dels mòduls i de les unitats formatives que inclou els continguts, els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació, els quals constitueixen els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa.

 5. La classificació dels mòduls.

 6. La fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

 7. Els crèdits i hores de lliure disposició, en els cicles formatius de grau superior de l'annex II.

Article 4

Llengua anglesa

 1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquests cicles formatius s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls dels cicles formatius de grau mitjà següents: assistència al producte gràfic imprès, i assistència al producte gràfic interactiu.

 2. A l'apartat 4.4 de cadascun dels cicles formatius de l'annex l es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

Article 5

Instal·lacions

Els centres han de disposar de les instal·lacions i condicions materials que preveu l'article 12.1 del Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Article 6

Competència docent del professorat

 1. La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per a la impartició dels mòduls corresponents als títols de la família de comunicació gràfica i audiovisual es detalla a l'annex III.

 2. La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de catedràtics, de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per a la incorporació de la llengua anglesa en els cicles formatius de grau mitjà es detalla a l'annex IV.

Article 7

Accés a altres estudis

Els títols de tècnic d'arts plàstiques i disseny i de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny permeten accedir als estudis que determini la normativa vigent.

Article 8

Convalidacions, reconeixement i exempcions.

 1. Els mòduls corresponents als ensenyaments mínims es podran convalidar segons el que disposa l'annex V.

 2. Les convalidacions de mòduls formatius pertanyents als cicles formatius de grau mitjà amb matèries de batxillerat són les que estableix l'annex VI.

 3. La relació de mòduls corresponents als ensenyaments mínims que es convaliden entre els cicles formatius de grau superior de la família professional de disseny gràfic, regulats en el Reial decret 1456/1995, d'1 de setembre, i el cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà d'assistència al producte gràfic interactiu regulat, en el Reial decret 1435/2012, d'11 d'octubre, s'estableixen a l'annex VlI.

 4. Els mòduls formatius corresponents als ensenyaments mínims dels cicles de grau superior es podran reconèixer amb els cicles formatius regulats en aquest Decret segons el que disposa l'annex VlII.

 5. Els mòduls dels cicles formatius de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual regulats en el Decret 282/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de la família de disseny gràfic, es podran convalidar amb els cicles formatius regulats en aquest Decret segons el que disposa l'annex lX.

 6. El mòdul de Formació i orientació laboral de qualsevol títol d'arts plàstiques i disseny es podrà convalidar sempre que s'hagi superat en un cicle formatiu d'arts plàstiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA