DECRET 247/2018, de 20 de novembre, pel qual es restableix la Delegació del Govern de la Generalitat a Portugal.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 28 d'octubre de 2017 (BOE núm. 261), es va publicar el Reial decret 945/2017, de 27 d'octubre, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'adopció de diverses mesures respecte de l'organització de la Generalitat de Catalunya i el cessament de diferents alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

Entre aquestes mesures, es va incloure la supressió de totes les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, entre les quals la Delegació del Govern de la Generalitat a Portugal, creada pel Decret 105/2015, de 16 de juny.

En compliment d'aquest mandat i seguint les indicacions rebudes per part de l'Administració General de l'Estat, es va procedir al tancament de les delegacions, actuació que va comportar, entre d'altres greuges, l'acomiadament del personal i la rescissió dels contractes d'arrendament, a banda de la interrupció de l'activitat ordinària que duien a terme les delegacions.

El mandat derivat de la implantació de l'article 155 de la Constitució espanyola no va tenir present que l'acció de Catalunya a l'exterior ve reconeguda en el mateix Estatut d'autonomia de Catalunya —norma que forma part del marc jurídic vigent—, que regula tant les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea (capítol II, articles 184 a 192) com l'acció exterior de la Generalitat (capítol III, articles 193 a 200).

Tots aquests articles de l'EAC van ser declarats conformes al text constitucional per la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sentència que va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat interposat contra diversos preceptes de l'EAC del 2006.

En concret, l'article 193 de l'EAC ja estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la competència de l'Estat en matèria de relacions internacionals. I l'article 194 EAC indica que la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior.

Des del mateix moment que l'EAC reconeix la capacitat de la comunitat autònoma de Catalunya d'exercir acció exterior, és bàsic que —per a poder canalitzar i exercir aquesta competència— la Generalitat es doti d'oficines a l'exterior. Tal com es va exposar en el Decret 126/2018, de 26 de juny, pel qual es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA