DECRET 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia estableix que la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals (d'ara endavant, CAR), competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els o les membres d'aquest Cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.

La disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, relativa a l'ús d'armes, estableix que els funcionaris del Cos d'Agents Rurals, si acompleixen funcions que ho requereixen, poden portar l'arma que es determini reglamentàriament. L'ús de les armes s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent en matèria d'armament. També s'han d'establir per reglament el règim de les mesures de control d'armes, les normes per a administrar-les i les mesures de seguretat necessàries.

La normativa vigent en matèria d'armament està constituïda pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes, dictat a l'empara de la competència exclusiva estatal en matèria d'armament, que va suposar la transposició de la Directiva 91/477/CEE del Consell, de 18 de juny de 1991, sobre el control de l'adquisició i tinença d'armes.

Les condicions per a l'ús d'armes per part dels o de les membres del Cos d'Agents Rurals es regulen a la Circular 5/2004, relativa a les condicions per a la realització de serveis d'antifurtivisme, i a la Circular 9/2004, sobre l'ús d'armament per part dels o de les membres del Cos d'Agents Rurals, on es defineixen les condicions de conservació de l'armament. No obstant això, es considera necessari regular per Reglament, unificar i harmonitzar la regulació de la utilització d'armes per part dels o de les membres del CAR que actualment està desenvolupada mitjançant circulars, i també ampliar els tipus d'armes que poden utilitzar en l'exercici de les seves funcions (bé siguin de foc, bé com diferents de les de foc, com ara el bastó extensible).

La solució plantejada permet complir la Moció 35/XI del Parlament de Catalunya sobre el Cos d'Agents Rurals i la seguretat ambiental, en què s'insta el Govern a potenciar el CAR com a eina imprescindible en la funció de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient, i de policia administrativa especial i judicial, d'acord amb l'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia i la Llei 17/2003, de 4 de juliol.

D'altra banda, també cal tenir en compte la Resolució dictada pel Síndic de Greuges en data 27 de març de 2017, en què recomana que s'aprovi el reglament que desenvolupi totes les qüestions relatives a les mesures de seguretat i els elements de protecció i defineixi aquelles situacions en què s'hauria de determinar la necessitat o no de dur armes, així com el tipus d'armament.

L'objectiu principal de la norma és, d'una banda, desplegar el Reglament previst a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, de manera que reculli en un sol text el contingut de les disposicions que actualment regulen l'ús de les armes per part dels o de les agents rurals i d'aquesta manera dotar els o les membres del CAR amb una bastó o defensa extensible com a arma reglamentària de dotació i l'ús d'armes de foc (de gestió i de defensa). Així mateix, també és objecte de la disposició regular les normes per administrar les armes i les mesures de seguretat necessàries.

El Decret s'estructura en 5 capítols, dividits en 26 articles, una disposició transitòria i una disposició final.

El capítol 1, després de definir l'objecte del Decret, recull com a novetats més rellevants les seves finalitats, les definicions i la titularitat de les armes.

El capítol 2 regula els tipus d'armes de dotació, de gestió i defensa, i la seva administració.

El capítol 3 habilita l'ús d'armament en determinades condicions i la seva assignació, i també els comandaments competents en la matèria.

El capítol 4, referent a la formació i les condicions, regula les circumstàncies i els requisits per poder dur armament, entre les quals les proves, les revisions psicotècniques, l'aptitud i la retirada provisional o definitiva.

El capítol 5 regula les mesures de seguretat que cal assumir com a pròpies del Cos, com ara el dipòsit de les armes de foc, l'assignació, la tramitació i la renovació.

La promulgació d'aquesta disposició resulta del tot necessària per les raons exposades en els paràgrafs anteriors, estableix una regulació eficaç i proporcionada per a la consecució dels objectius fixats, proporciona seguretat jurídica als seus destinataris, compleix els principis de transparència i eficiència, i el seu contingut s'ha elaborat atenent els principis de bona regulació establerts a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

Aquest Reglament té per objecte regular les armes del Cos d'Agents Rurals i el seu ús, i establir les mesures de control, les normes d'administració i les mesures de seguretat necessàries que cal adoptar a fi de garantir l'exercici de les seves funcions amb eficàcia i eficiència i d'acord amb la normativa vigent en matèria d'armes.

Article 2

Definicions

Sens perjudici de les definicions que conté la normativa vigent en matèria d'armes, als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

  1. Arma de foc de gestió: arma de foc destinada al control poblacional de la fauna i el sacrifici d'animals ferits o que puguin representar perill per a les persones o els béns.

  2. Arma de foc defensiva: arma de foc destinada a l'autoprotecció dels o de les membres del Cos d'Agents Rurals per a les situacions en l'exercici de les seves funcions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la seva vida o la seva integritat física.

  3. Arma de gestió d'injecció anestèsica: arma capaç de llançar projectils que facilitin la captura o el control d'animals, anestesiant-los a distància durant algun temps.

  4. Defensa o bastó extensible: defensa o bastó amb mànec, plegable i segmentada de metall, polímer o altre material adient.

  5. Guia de pertinença: document expedit per les autoritats competents on ha de constar el número d'identificació de l'arma, les dades de la persona, jurídica o física, que n'és titular i les característiques principals de l'arma.

  6. Llicència d'armes: autorització expedida pels òrgans administratius competents per a l'ús d'armes de foc.

Article 3

Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament és d'aplicació a tot el personal del Cos d'Agents Rurals. Se n'exceptuen les previsions referides a la tinença i l'ús de les armes de foc, que només són d'aplicació al personal funcionari de carrera del Cos d'Agents Rurals.

Article 4

Propietat de les armes i munició

Les armes i la munició de què disposa el Cos d'Agents Rurals són propietat de la Generalitat de Catalunya i s'adscriuen al Cos d'Agents Rurals.

Article 5

Bases de dades

5.1 L'inspector o la inspectora en cap, o comandament en qui delegui, ha de gestionar una base de dades on han de constar, entre altres dades, les referents a les armes, la seva munició, les seves característiques, el seu estat de conservació, la seva ubicació, la seva assignació i el seu ús, i també la seva documentació i les revisions periòdiques.

5.2 En aquesta base de dades, també han de constar les dades de les armes de foc de gestió pròpies dels o de les membres del Cos d'Agents Rurals susceptibles de ser emprades excepcionalment, d'acord amb l'article 16 d'aquest Decret. Així mateix, s'han de fer constar les autoritzacions excepcionals per a l'ús de l'armament sense l'uniforme reglamentari, on cal especificar-ne el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA