DECRET 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article únic

Modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 1. S'afegeix un apartat 1.3 a l'article 1, amb la redacció següent:

  “1.3 El Departament d'Ensenyament passa a denominar-se Departament d'Educació”

 2. Es modifica l'apartat 2.1 de l'article 2, que queda redactat de la manera següent:

  “2.1 L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

  Departament de la Presidència.

  Departament d'Economia i Hisenda.

  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

  Departament d'Interior.

  Departament d'Educació.

  Departament de Salut.

  Departament de Territori i Sostenibilitat.

  Departament de Cultura.

  Departament de Justícia.

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  Departament d'Empresa i Coneixement.

  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.”

 3. Es modifica l'apartat 3.3.7 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

  “3.3.7 El foment de la pau”.

 4. S'introdueix un nou apartat 3.3.8 en l'article 3, amb la redacció següent:

  “3.3.8 Qualsevol altre que li atribueixin les lleis i altres disposicions.”

 5. Es modifica el títol de l'apartat 3.5 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

  “3.5 Al Departament d' Educació:”

 6. Es modifica l'apartat 3.6.8 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

  “3.6.8 La mobilitat i el transport.”

 7. Es modifica l'apartat 3.9.2 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

  “3.9.2 Els serveis penitenciaris, la reinserció i la justícia juvenil.”

 8. Es modifica l'apartat 3.9.8 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

  “3.9.8. La memòria democràtica.”

 9. Es modifica la numeració dels subapartats de l'apartat 3.10 de l'article 3, que queda redactat de la manera següent :

  “3.10.1 El comerç interior i l'artesania.

  3.10.2 El consum.

  3.10.3 El turisme.

  3.10.4 La indústria.

  3.10.5 La seguretat industrial.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA