DECRET 266/2018, d'11 de desembre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Interior a la consellera de la Presidència el dia 17 de desembre de 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller d'Interior s'ha d'absentar de Catalunya el dia 17 de desembre de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya, el dia 17 de desembre de 2018, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila.

Barcelona, 11 de desembre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA