DECRET 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 135 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d'interès de la Generalitat, que inclou en tot cas la planificació estadística, l'organització administrativa i la creació d'un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, desenvolupa aquesta competència. L'article 43 estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

La Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix, al seu torn, a l'article 10, que el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s'executa per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística, que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes de la llei, durant l'any que abasten.

Aquest és el tercer Programa anual d'actuació estadística que es fa a l'empara de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, que introdueix canvis substancials respecte a les lleis que l'han precedida en la mesura que dona resposta a un nou model de producció i difusió estadística que és comú en els països més desenvolupats del nostre entorn, millora l'accés a la informació amb finalitats estadístiques, promou l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i millora de les polítiques públiques, i potencia els mecanismes de coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

D'altra banda, l'experiència assolida en els darrers anys en la gestió dels programes anuals d'actuació estadística fa oportú incloure, com a informació afegida a les variables que defineixen les característiques tècniques de l'actuació estadística, l'abast poblacional de l'actuació estadística.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes, disminuir la dispersió normativa existent i donar compliment a allò previst a l'article 111.10 apartat 2 del Codi civil de Catalunya, aquest decret deroga expressament el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2017, que ha perdut la seva vigència un cop realitzades totes les actuacions programades de l'any corresponent.

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, tal com estableix l'article 12 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya;

Vist que el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 i que el Consell Català d'Estadística ha elaborat el dictamen previ no vinculant, en els termes que estableixen, respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

Atès que l'article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya disposa que el Govern ha d'aprovar cada any per decret, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística per a l'any següent;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i en compliment dels seus objectius i preceptes durant l'any que abasten.

Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que ha de portar a terme el Sistema estadístic de Catalunya durant l'any 2019.

Article 3

Actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya per a l'any 2019

3.1 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 concreten els objectius específics del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i estan recollides en els camps temàtics identificats pels àmbits d'activitat estadística que regula aquest Pla en desplegament dels seus objectius generals.

3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 es classifiquen en:

 1. Actuacions estadístiques consolidades: són actuacions que, en el desplegament d'algun dels plans estadístics anteriors i en realitzacions successives, han mostrat que són vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

 2. Actuacions estadístiques noves: són actuacions que, per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla, s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest, o bé les actuacions que ja s'han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades, una vegada s'hagi seguit el procediment d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística i hagin estat homologades per l'Idescat, en els termes que disposa l'article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Article 4

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019

4.1 La descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 inclou els elements que es defineixen a continuació:

 1. Identificació de l'actuació estadística:

  - Nom.

  - Codi: codi de sis posicions, format per dos dígits del codi d'àmbit d'activitat estadística, dos dígits del codi de subàmbit d'activitat estadística i dos dígits específics de l'actuació estadística.

  - Tipus: consolidada o nova, en els termes establerts a l'article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i a l'article 3 d'aquest Decret.

  - Organisme responsable: organisme que ha d'executar i difondre, quan s'escaigui, l'actuació estadística.

  - Organisme col·laborador: organisme diferent de l'organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l'actuació estadística. La participació s'ha de regular, en cada actuació concreta, per mitjà d'un conveni.

  - Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2019, incloent-hi la difusió de resultats.

 2. Àmbit i subàmbit d'activitat estadística descrits en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

 3. Característiques tècniques de l'actuació estadística:

  - Ressenya: descripció dels treballs que es portaran a terme.

  - Origen de la informació: tipus de procedència de les dades: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística i síntesi i conciliació de fonts.

  - Arxius i registres administratius que es preveuen utilitzar.

  - Variables principals: característiques objecte d'estudi sobre les quals s'obté informació i s'elaboren els resultats, incloent-hi sistemàticament el sexe i l'edat, si s'escau, i l'abast poblacional de l'actuació estadística.

  - Desagregació territorial dels resultats: detall territorial on es difondran els resultats estadístics, referit als canals de difusió principals.

  - Període de referència: interval de temps al qual estan referits els resultats estadístics.

  - Periodicitat: freqüència amb què es disposa de resultats estadístics.

  - Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: termini en què es publicaran els resultats estadístics.

  - Canal de difusió: enllaç al web (localitzador uniforme de recursos –sigla en anglès URL–) a través del qual es difondran els resultats obtinguts.

  - Altres característiques addicionals: el web de l'Idescat recollirà, si escau, altra informació d'interès per als usuaris de l'actuació estadística: altres fonts d'informació que es preveuen utilitzar, les fases del procés estadístic, els informants, les unitats d'informació o la tècnica de recollida de dades en cas d'una operació de camp, entre altres.

  4.2 A l'annex 1 d'aquest Decret es descriuen les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019, en els termes establerts per la Llei 5/2016, del 23 de desembre, ordenades per àmbits d'activitat estadística i subàmbits, i a l'annex 2 es detalla la relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 ordenades per organismes responsables.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Forma i termini de comunicació de la relació dels òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques de les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya

  Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que resten subjectes al deure del secret estadístic, han de comunicar anualment a l'Idescat la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que assumirà la interlocució tècnica en nom d'aquests.

  Els canvis que eventualment es puguin produir en aquesta relació d'òrgans o dels interlocutors tècnics hauran de ser comunicats a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA