DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu la competència i el deure de la Generalitat en el desenvolupament de programes de cooperació amb els ens locals del nostre territori encaminats al progrés i l'equilibri territorial, per la qual cosa el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) esdevé l'eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció d'equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l'equilibri territorial.

En aquest sentit, mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, es van aprovar les bases reguladores i d'execució del PUOSC destinades a subvencionar inversions dels ens locals, però també, i per primera vegada, a subvencionar les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes en la classificació econòmica de l'estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a l'impuls econòmic local i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals per destinar-la a altres accions que garanteixin l'estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l'inici de noves obres.

Aquest Decret va ser modificat pel Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació. Aquesta modificació va consistir a ajornar fins a l'any 2014 l'inici de l'execució del Pla i a ampliar-ne l'abast temporal fins a l'anualitat 2017.

Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, es va aprovar la concessió de les subvencions de la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per als anys 2014 i 2015.

Per tal de mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica amb els ens locals, i amb els mateixos objectius de la primera programació del període 2014-2015, el Govern de la Generalitat vol aprovar la convocatòria del PUOSC per a les anualitats 2016 i 2017 de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació. Mitjançant aquest Decret s'aproven les bases reguladores de les subvencions i s'obre la convocatòria per a aquest període.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi, el PUOSC es finança amb les aportacions consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica per finançar inversions en obres i serveis de competència municipal.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'Acord del Govern de 12 de juliol de 2016, pel qual s'autoritza el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import de 25.735.911,68 euros, per al finançament del programa d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al bienni 2016-2017;

Atès que s'ha seguit el procediment legalment establert i la proposta favorable formulada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'orbes i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC) per al període 2016-2017, que consten en els annexos d'aquest Decret.

Article 2

Obertura de la convocatòria

Obrir la convocatòria del PUOSC del període 2016-2017 per a línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació, adreçat als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades.

Article 3

Finançament de la convocatòria

3.1 El PUOSC del període 2016-2017 es finança amb:

  1. Les aportacions de la Generalitat de Catalunya.

  2. Les aportacions de les diputacions provincials de Catalunya.

3.2 La quantia màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de seixanta milions d'euros (60.000.000,00 €).

3.3 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya destina al PUOSC 2016-2017 la quantitat de vint-i-cinc milions set-cents trenta-cinc mil nou-cents onze euros amb seixanta-vuit cèntims (25.735.911,68 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària GO03D/464000100 o equivalent dels pressupostos de la Generalitat.

3.4 La participació de les diputacions provincials s'instrumenta mitjançant la subscripció d'un conveni amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el qual es determinen, en relació amb cada diputació, les previsions de les aportacions per a les anualitats 2016-2017, per un total de trenta-quatre milions dos-cents seixanta-quatre mil vuitanta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (34.264,088,32 €).

3.5 Les aportacions de les diputacions s'han de lliurar a la Generalitat, que les integrarà en els seus pressupostos anuals de despeses, i restaran afectades al finançament de les actuacions incloses en el PUOSC per a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació de l'àmbit territorial corresponent a cadascuna de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA