DECRET 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'atribueix al Departament la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari i se li assigna el sistema de formació i qualificació professionals, creat per la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

D'altra banda, escau impulsar un model educatiu equitatiu i de qualitat, compromès amb els alumnes, amb els docents i amb les famílies, que doni rellevància a les polítiques d'innovació pedagògica i transformació educativa que requereix el sistema educatiu, regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller d'Educació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 1

1.1 El Departament d'Educació, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Polítiques Educatives.

  1.2 El Consell de Direcció assisteix el conseller o consellera en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de la seva execució i l'integren la persona titular del Departament, que el presideix, les persones titulars de la Secretaria General, de la Secretaria de Polítiques Educatives i de les direccions generals, així com el o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera i les persones que el conseller o consellera designin.

  1.3 Resten adscrits al Departament d'Educació:

 3. L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

 4. L'Institut Superior de les Arts, en els termes previstos legalment.

Article 2

2.1 La unitat d'assistència i suport al conseller o consellera és el Gabinet del Conseller o Consellera.

2.2 Les persones titulars del Gabinet del Conseller o Consellera i de les unitats dependents són personal eventual.

2.3 Són funcions del Gabinet del Conseller o Consellera les següents:

 1. Donar suport i assistir a les activitats del conseller o consellera.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

  2.4 Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.5 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.

 10. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 11. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  2.6 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

 12. Coordinar i fer les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 13. Assistir a la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  2.7 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Gestionar les xarxes socials del Departament i supervisar-ne i coordinar-ne la creació de noves.

 21. Liderar l'estratègia comunicativa de les campanyes institucionals impulsades pel Departament per adreçar-se a la comunitat educativa o al conjunt de la ciutadania.

 22. Coordinar les accions conjuntes desplegades en matèria de comunicació i publicitat amb altres departaments de la Generalitat.

 23. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 24. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  2.8 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 25. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 26. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 27. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 28. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

  Capítol 2

  Òrgans consultius

Article 3

3.1 El Consell Escolar de Catalunya és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. El presideix el conseller o consellera titular del Departament, que pot delegar la presidència en una persona de les que componen el Consell amb prestigi reconegut en el món educatiu, i exerceix les funcions que li atribueix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

3.2 La Secretaria del Consell queda adscrita al Departament sota la dependència directa del conseller o consellera, amb rang de servei, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives. Corresponen a la Secretaria del Consell Escolar de Catalunya les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats i també les de suport administratiu al Consell.

Article 4

4.1 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, com a òrgan de consulta i assessorament, té l'objectiu fer l'anàlisi i l'avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya, sens perjudici de les funcions que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació assigna a la Inspecció d'Educació. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu el presideix el conseller o consellera d'Educació o persona en qui delegui, exerceix les funcions que li atribueix el Decret 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives.

4.2 El suport administratiu a les tasques del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu es duu a terme mitjançant una secretaria, amb rang de servei, que actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives.

Article 5

El Consell Català de Formació Professional és l'òrgan de consulta i assessorament del Govern de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA