DECRET 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:01 de octubre de 2016
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 132 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya, regula en el títol segon el cos de Bombers de la Generalitat, al qual s'atribueix la funció d'extingir incendis i, en supòsits d'ocurrència de qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant personals com materials, així com la resta de funcions que determina l'article 13 de la Llei esmentada i l'organització i estructura del cos establerta als articles 14 al 16.

El Decret 103/1998, de 28 d'abril, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, i de regulació de les funcions de guàrdia, resta parcialment vigent quant als preceptes d'organització de les guàrdies. El dit Decret regula la guàrdia com un dels elements imprescindibles de l'estructuració dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es garanteix la disponibilitat d'assistència immediata a sinistres o emergències durant el temps necessari per a la seva resolució.

D'altra banda, a partir del Decret 479/2006, de 5 de desembre, d'estructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments va assumir les funcions de l'anterior Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, llevat de les relatives a la protecció civil, les quals es van atribuir a la nova Direcció General de Protecció Civil. Actualment, el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, regula l'estructura de la Direcció General de Protecció Civil, que té atribuïdes, entre altres, la funció d'organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Actualment aquesta estructuració de la Direcció General s'estableix en el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, que va derogar l'anterior Decret 186/2007, de 28 d'agost, d'estructura del dit Departament. L'article 74 del Decret 243/2007 atribueix a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, “sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors”, l'execució i compliment de les missions i competències del Departament d'Interior en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments davant situacions de risc. Així mateix, correspon al director general el comandament del cos de Bombers de la Generalitat i la direcció, coordinació i inspecció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de les seves instal·lacions.

Per a l'establiment de l'estructura organitzativa del cos de Bombers de la Generalitat, que es concreta respecte de la Subdirecció General Operativa, es determinen, en ordre organitzatiu descendent, a l'article 75 del Decret 243/2007, els nivells estructurals en funció del seu caràcter central (Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup) o territorial (Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc). Així mateix, a l'article 76 es configura la Subdirecció General Operativa, adscrita a la Direcció General, com a òrgan al qual s'encomana el comandament operatiu del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, del personal tècnic especialitzat i dels bombers voluntaris, sens perjudici del comandament que correspon al director general, sota la direcció i supervisió del conseller del Departament.

Així doncs, els canvis esdevinguts en l'estructura del departament i la direcció general competents en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, i també l'evolució de les necessitats d'organització dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat i la necessitat d'optimitzar la resposta operativa davant els nous requeriments de la societat, fan del tot necessari actualitzar el dit Decret 103/1998, de 28 d'abril, que estructura l'organització de les guàrdies actualment. Així mateix, l'experiència en l'organització de l'exercici de les funcions de la guàrdia ha evidenciat la necessitat de concretar l'estructuració dels diferents centres i posicions de guàrdia, i també l'organització del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, que s'estructura en cinc nivells, en funció de la gravetat o risc potencial del servei o de la situació d'emergència.

En aquest marc, es distingeixen tres àmbits de la guàrdia (operatiu, de coordinació i de suport) i s'organitzen els diferents centres i posicions de guàrdia; correspon al subdirector general competent en l'àmbit operatiu la màxima responsabilitat de la direcció del servei de guàrdia en els tres àmbits esmentats. Concretament, dins l'àmbit operatiu es distingeixen les posicions de cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i cap de sortida. Dins l'àmbit de coordinació, es distingeixen les posicions de cap de coordinació de la Sala Central de Bombers, cap de coordinació territorial i cap de torn. I, finalment, es preveu que les diferents posicions de guàrdia que componen l'àmbit de suport es desenvolupin mitjançant una circular del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, atesa l'especificitat d'aquestes posicions. En aquest àmbit de suport també es dóna la possibilitat que personal tècnic de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments pugui participar en la funció d'assessorament, fora de les posicions de guàrdia.

Quant als centres de guàrdia, les funcions relatives a la planificació, gestió, coordinació i supervisió estratègica de les emergències s'atribueixen a la Sala Central de Bombers, la qual efectua el seguiment estratègic de la totalitat dels serveis en situacions d'emergència; activa, mobilitza i gestiona els recursos humans i materials necessaris i coordina la resta d'agents implicats, quan escau, amb la finalitat d'assignar els recursos propis i aliens més adients per a la resolució de les emergències. D'altra banda, les sales de control territorial es configuren com a element de l'àmbit de coordinació més pròxim al respectiu àmbit territorial, adequant el seu àmbit de gestió operativa en correspondència amb les estructures de coordinació d'altres agents que intervenen en les situacions d'emergència i d'acord amb l'evolució de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta del conseller d'Interior i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte determinar l'estructuració dels diferents centres i posicions de guàrdia que configuren la resposta operativa, de coordinació i de suport dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat davant les emergències, i determinar l'organització del sistema de comandament adequat a cada servei dins l'àmbit territorial d'actuació corresponent, a l'efecte de garantir la resolució de l'emergència.

1.2 Als efectes del que estableix aquest Decret, es considera centre de guàrdia l'espai físic on els diferents comandaments del cos de Bombers exerceixen les posicions de guàrdia. Així mateix, s'entén per posició de guàrdia l'exercici de funcions de guàrdia, en l'àmbit operatiu, de coordinació o de suport, dins l'estructura dels comandaments del cos de Bombers de la Generalitat d'acord amb les seves responsabilitats i amb l'organització que estableix aquest Decret.

 

Article 2

Concepte de la guàrdia

2.1 La guàrdia és la situació de disponibilitat permanent dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat que, sota un comandament únic i organitzada en torns successius i ininterromputs, garanteix la resposta urgent i coordinada a les situacions d'emergència en tot el territori on la Generalitat de Catalunya exerceix les seves competències en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments. Així mateix, la guàrdia també comporta l'assistència amb caràcter preventiu a altres serveis previstos en la corresponent carta de serveis vigent, així com la participació en altres activitats complementàries.

2.2 La gestió de la guàrdia té per objecte:

 1. La mobilització dels recursos humans i materials disponibles per resoldre amb eficàcia cada sinistre o emergència i la realització de les actuacions tècniques necessàries per protegir les persones i els béns afectats.

 2. La mobilització selectiva i estratègica dels recursos disponibles per garantir, en tot moment, una disponibilitat de recursos equilibrada en tot el territori.

 3. La disponibilitat de suport logístic o operatiu als equips actuants en un sinistre o emergència perquè puguin acomplir adequadament la seva tasca.

 4. Garantir el nivell de comandament adequat al servei corresponent d'acord amb el sistema de comandament en la intervenció que estableix aquest Decret.

   

  Article 3

  Àmbits de la guàrdia

  A fi de donar una resposta adequada als sinistres o emergències, facilitar l'assessorament tècnic necessari i assegurar l'atenció a les actuacions amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS