DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, sota la direcció del vicepresident/a, s'estructura en:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Finances Públiques.

 3. La Secretaria d'Hisenda.

 4. La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.

 5. La Intervenció General.

 6. L'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics.

 7. Les delegacions territorials del Govern.

  1.2 S'adscriuen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda:

 8. Mitjançant la Secretaria General, l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

 9. Mitjançant la Secretaria de Finances Públiques, l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 10. Mitjançant la Secretaria d'Hisenda, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

  1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els organismes següents:

 11. Mitjançant la Secretaria General, l'Institut Català de Finances.

 12. Mitjançant la Secretaria de Finances Públiques, l'Autoritat Catalana de la Competència.

  1.4 El Consell de Direcció assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; per la persona titular de l'Oficina del Vicepresident/a i per altres persones que el titular del Departament designi. A més, hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, els titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

Article 2

Oficina del Vicepresident/a del Govern

L'Oficina del Vicepresident/a manté la naturalesa, funcions i estructura previstes al Decret 8/2018, de 2 de juny, de creació de l'Oficina del Vicepresident/a.

Article 3

Unitats directives

3.1 La Secretaria General, que a més de les funcions previstes a l'article 3 del Decret 40/2017, de 2 de maig, assumeix també la funció d'impulsar i coordinar les polítiques relatives al foment dels drets polítics i civils, l'avaluació econòmica de les polítiques d'estabilitat i creixement, al seguiment dels plans de sostenibilitat econòmica i financera i respecte de l'anàlisi macroeconòmica de l'economia catalana, la contractació pública i també planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions relatives al patrimoni de la Generalitat i les dels seus àmbits relacionats i s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. L'Assessoria Jurídica en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 3. La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

 4. La Direcció General de Contractació Pública.

 5. Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.

 6. La Direcció General d'Anàlisi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA