DECRET 28/2020, de 28 de gener, d'encàrrec de despatx de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'ha d'absentar de Catalunya els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2020 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès l'article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyora Teresa Jordà i Roura, el dies 5, 6 i 7 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Justícia, senyora Ester Capella i Farré.

Barcelona, 28 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA