DECRET 282/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7623, de 21.5.2018), va modificar l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, en va crear de nous i en va modificar la denominació d'altres.

Malgrat que el Decret 1/2018 manté les mateixes competències que el Departament d'Empresa i Coneixement tenia regulades pel Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.7037, de 14.1.2106), i que van quedar reflectides en el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC núm. 7244, de 10.11.2016), es considera oportú dur a terme algunes modificacions en l'estructura actual.

D'una banda, les entitats del sector públic passen a adscriure's al Departament mitjançant les unitats directives amb rang de secretaria sectorial o direcció general que els correspongui, d'acord amb els àmbits competencials respectius, per tal de millorar-ne la coordinació i poder dur a terme de manera més eficaç i eficient la supervisió de les seves actuacions.

D'altra banda, s'ajusten les funcions d'algunes unitats de la Direcció General d'Indústria, a conseqüència de l'aprovació del Pacte Nacional per a la Indústria, i es modifica la denominació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, que passa a anomenar-se Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

Així mateix, es crea la Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca, dins la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb l'objectiu de desenvolupar i consolidar les funcions d'integració, consultoria i interlocució amb les universitats i els centres de recerca, mitjançant la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de les polítiques públiques en l'àmbit de les universitats i la recerca, i de dirigir i coordinar l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

D'acord amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; amb la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

A proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament d'Empresa i Coneixement

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Empresa i Coneixement, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Empresa i Competitivitat.

 3. La Secretaria d'Universitats i Recerca.

  1.2 Resten adscrits al Departament d'Empresa i Coneixement els organismes i les entitats següents:

 4. Mitjançant la Secretaria d'Empresa i Competitivitat:

  L'Agència Catalana del Consum (ACC).

 5. Mitjançant la Direcció General d'Indústria:

  L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).

  El Consorci de Formació Professional d'Automoció.

 6. Mitjançant la Direcció General de Comerç:

  El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

 7. Mitjançant la Direcció General de Turisme:

  L'Agència Catalana de Turisme (ACT).

 8. Mitjançant la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera:

  L'Institut Català d'Energia (ICAEN).

 9. Mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca:

  L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 10. Mitjançant la Direcció General d'Universitats:

  L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Article 2

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Formen part del Consell de Direcció els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari/ària general o de director/a general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

3.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència del/de la conseller/a, les següents:

 1. Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

  3.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  3.4 El Gabinet del/de la Conseller/a i de les unitats que en depenen són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005).

Article 4

Oficina de Relacions Institucionals

L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 1. Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i fer el seguiment dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

 2. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.

 3. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 4. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 5

Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a

L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

 1. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al titular del Departament.

 2. Assistir el titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 3. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 6

Oficina de Comunicació

L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 2. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 3. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 4. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 5. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 6. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 7. Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

 8. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 7

Oficina de Protocol

L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 1. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 2. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 3. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 4. Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Capítol 3

Secretaria General

Article 8

Secretaria General

8.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les altres funcions que li assigni la normativa vigent.

Així mateix, té encomanada la tutela d'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, segons la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA