DECRET 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 150 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atribuint-li, a més de les que ja tenia, les polítiques d'igualtat, les relacions laborals i la inspecció de treball, les polítiques de treball i la intermediació laboral, la qualificació professional, i l'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.

Posteriorment, el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va adequar la configuració del Departament per a l'exercici del nou àmbit competencial i en va establir l'estructura bàsica.

A partir d'aquest Decret, cal establir l'estructura completa del Departament que detalli les funcions i l'estructura dels diferents òrgans que el componen, fixar les entitats i els organismes adscrits, i contribuir des dels principis de seguretat jurídica i administrativa a una clarificació de la normativa organitzativa preexistent, d'acord amb el principi de simplificació administrativa.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Organització general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota la direcció del conseller o consellera,

s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

 3. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

 4. La Direcció General de Protecció Social.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les entitats i els òrgans següents:

 5. L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

 6. L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

 7. El Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

 8. L'Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, en els termes previstos legalment.

 9. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 10. El Consorci de Formació Contínua de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 11. El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la Secretaria General.

  1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El Departament ha d'instrumentar aquesta relació a través de la Secretaria General.

   

  Article 2

  Consell de Direcció del Departament

  El Consell de Direcció assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general; pel cap o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera, i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

   

  Capítol 2

  Unitats d'assistència i suport a la persona titular del Departament

   

  Article 3

  Gabinet del Conseller o Consellera

  3.1 La unitat d'assistència i suport al conseller o consellera és el Gabinet del Conseller o Consellera.

  3.2 Són funcions del Gabinet del Conseller o Consellera les següents:

 12. Donar suport i assistència a les activitats del conseller o consellera.

 13. Coordinar les unitats que en depenen.

 14. Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

  3.3 Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

 15. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 16. L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

 17. L'Oficina de Comunicació.

 18. L'Oficina de Protocol.

  3.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 19. Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i els informes sol·licitats pel Síndic de Greuges i fer-ne el seguiment.

 20. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i de tots els assumptes que interessin el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 21. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 22. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

  3.5 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

 23. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 24. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

  3.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 26. Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 27. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 28. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 29. Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació i valorar-ne la repercussió.

 30. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 31. Elaborar els informes que se li encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació.

 32. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

  3.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 33. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 34. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i dels actes en què participa.

 35. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 36. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

  3.8 El Gabinet del Conseller o Consellera i les unitats que en depenen els ocupa personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

   

  Capítol 3

  Secretaria General

   

  Secció 1

  Funcions i estructura de la Secretaria General

   

  Article 4

  Funcions de la Secretaria General

  La persona titular de la Secretaria General, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions corresponents a l'àmbit sectorial de treball que li atribueix aquest Decret, així com totes les que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

  En l'àmbit sectorial de treball, la Secretaria General té les funcions següents:

 37. Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, inspecció de treball i treball.

 38. Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals i inspecció de treball, i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en la matèria.

 39. Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals i treball que siguin d'interès per a l'economia catalana.

 40. Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies de l'àmbit sectorial de treball.

 41. Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen, així com dur a terme la direcció estratègica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 42. Resoldre sobre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

 43. Planificar i impulsar programes específics d'igualtat d'oportunitats en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i la competitivitat laborals.

 44. Emetre les resolucions per a l'homologació d'entitats o programes en el marc dels programes per a la igualtat d'oportunitats en el treball.

 45. Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o consellera li pugui delegar.

   

  Article 5

  Estructura de la Secretaria General

  5.1 Per a l'exercici de les seves funcions generals, la Secretaria General s'estructura en:

 46. La Direcció de Serveis.

 47. L'Assessoria Jurídica.

 48. El Gabinet Tècnic.

 49. Els serveis territorials.

  5.2 Pel que fa a l'àmbit sectorial de treball, i per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

 50. La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

 51. La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 52. La Direcció General de la Inspecció de Treball.

 53. L'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.

 54. L'Observatori del Treball i Model Productiu.

 55. L'Àrea de Planificació i Coordinació.

   

  Secció 2

  Estructura de la Secretaria General derivada de la Llei 13/1989, de 14 de desembre

   

  Article 6

  Direcció de Serveis

  6.1 A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

 56. Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions i el seu seguiment, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA