DECRET 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

Mitjançant el present Decret, el Departament de Territori i Sostenibilitat desplega l'estructura bàsica del departament de conformitat amb el nou àmbit competencial establert.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 3. La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 4. La Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

  1.2 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les entitats següents:

 5. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 6. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 7. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 8. Ports de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 9. L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 10. L'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 11. El Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 12. L'Institut Català del Sòl, mitjançant la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

 13. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

 14. L'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), mitjançant la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

  1.3 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les societats mercantils següents:

 15. Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 16. Aeroports Públics de Catalunya, SLU, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes en el Decret 277/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

Article 3

Unitats directives

Els òrgans enumerats a l'apartat 1 de l'article 1, excepte la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstes en el Decret 277/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

Article 4

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

4.1 La Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, amb rang orgànic de Secretaria General en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

 1. Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació territorial, d'urbanisme, d'habitatge, de muntanya, del litoral i de paisatge.

 2. Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

 3. Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i altres instruments de planificació urbanística supramunicipal.

 4. Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions en el seu àmbit competencial.

 5. Dirigir els sistemes d'informació, registre i arxiu en matèria de planejament urbanístic de Catalunya.

 6. Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se'n derivin.

 7. Impulsar i dirigir l'elaboració d'una agenda urbana catalana i de les polítiques de millora de l'hàbitat urbà.

 8. Participar i fer el seguiment dels treballs del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i vetllar per l'adequat desenvolupament de l'activitat urbanística i l'encaix del posterior Pla d'ordenació urbanística metropolitana.

 9. Promoure accions d'impuls de la qualitat i de foment de l'arquitectura per reforçar els seus valors col·lectius i individuals.

 10. Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat de processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

 11. Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a la rehabilitació d'habitatges i la remodelació d'edificis d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilització del parc vacant existent.

 12. Dirigir i coordinar les polítiques de rehabilitació integral de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

 13. Promoure i fomentar la intervenció d'altres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA