DECRET 3/2020, de 8 de gener, de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat el 21 de juny de 2018 (DOGC núm. 7647).

El 21 de setembre de 2018, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, va formular requeriment previ a la via contenciosa administrativa en relació amb el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

En síntesi, en el seu requeriment, el Ministeri al·lega que l'esmentat Decret no s'adequa a l'ordre constitucional de distribució de competències perquè incideix en l'àmbit material de la competència exclusiva de l'Estat en matèria de pesca marítima d'acord amb l'article 149.1.19 de la Constitució i que el text del Decret ha de contenir les referències al marc normatiu estatal que pot incidir en la matèria regulada.

El Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya es va dictar d'acord amb l'habilitació continguda en els articles 119.2 i 189.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i desenvolupa l'article 26 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes en el marc del Reglament (UE) 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, i el Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006.

Concretament, l'article 119.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de pesca marítima i recreativa en aigües interiors. L'espai marítim de projecció de l'expressada competència es limita a les aigües interiors, i, en el marc d'aquesta competència, es va aprovar la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, que en l'article 2 estableix que les disposicions de la present llei es refereixen a l'àmbit d'actuació que correspon al departament competent en matèria de pesca i acció marítimes i s'apliquen en el marc dels principis de col·laboració i coordinació interadministratives i de respecte al repartiment competencial entre els diferents departaments de la Generalitat i entre les administracions i els organismes amb competències sobre la pesca i l'acció marítimes i l'administració hidràulica.

El Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya es va dictar en desenvolupament de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, en el marc...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA