DECRET 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Justícia, sota la direcció de la persona titular del Departament, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

 3. La Direcció General de Serveis Penitenciaris.

 4. La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

 5. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General:

 6. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

 7. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

  1.3 S'adscriuen al Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica:

 8. El Memorial Democràtic.

 9. El Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME).

 10. El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

  1.4 S'adscriu al Departament de Justícia el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa en els termes que estableixen el Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

   

  Article 2

  Consell de Direcció

  Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció en formen part les persones titulars d'òrgans directius amb rang orgànic de secretaria general o de direcció general del Departament, els altres càrrecs que la persona titular del Departament determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

   

  Article 3

  Gabinet del/de la Conseller/a

  El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura que estableixen el Decret 278/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

   

  Article 4

  Unitats directives

  4.1 Les unitats directives enumerades a l'apartat 1 de l'article 1, excepte la Secretaria General, mantenen el rang orgànic, les funcions i l'estructura que estableixen el Decret 278/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

  4.2 La Secretaria General assumeix, a més de les funcions que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i altres que pugui preveure la normativa vigent, la funció d'impulsar i coordinar les polítiques relatives a la memòria democràtica i els afers religiosos.

  4.3 De la Secretaria General en depenen:

 11. La Direcció de Serveis

 12. La Direcció General d'Afers Religiosos.

 13. La Direcció General de Memòria Democràtica.

 14. L'Assessoria Jurídica, en els termes que estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

 15. El Gabinet Tècnic.

 16. Els serveis territorials i les gerències territorials.

 17. El Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

  4.4 Els òrgans previstos a les lletres a), d), e i f) mantenen el rang orgànic, les funcions i l'estructura previstos al Decret 278/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

   

  Article 5

  Direcció General d'Afers Religiosos

  La Direcció General d'Afers Religiosos manté les funcions i l'estructura que estableixen el Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

   

  Article 6

  Direcció General de Memòria Democràtica

  6.1 La Direcció General de Memòria Democràtica té les funcions següents:

 18. Proposar les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica.

 19. Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.

 20. Vetllar pel reconeixement i la gestió de les indemnitzacions a les persones que van patir privacions de llibertat per motius d'intencionalitat política. Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s'hi puguin presentar.

 21. Impulsar i coordinar actuacions en matèria de persones desaparegudes i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

 22. Vehicular la relació del Govern amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

 23. Participar en els diferents ens i òrgans públics de l'Administració de la Generalitat que promoguin actuacions en matèria de memòria democràtica per tal de garantir la transversalitat i cohesió de les polítiques públiques del Govern en aquesta matèria.

 24. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  6.2 De la Direcció General de Memòria Democràtica en depèn la Subdirecció General de Memòria Democràtica, que té les funcions següents:

 25. Promoure la relació amb institucions memorialistes d'arreu del món, com també amb entitats culturals.

 26. Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.

 27. Facilitar la coordinació de les actuacions en matèria de persones desaparegudes i del cens corresponent, com també de les fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra.

 28. Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.

 29. Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes destinats a la recuperació de la memòria democràtica.

 30. Coordinar l'elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions per a l'articulació de projectes transversals de memòria democràtica.

 31. Facilitar la vehiculació de la relació i coordinació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

 32. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  6.3 De la Direcció General de Memòria Democràtica en depèn el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

   

  Article 7

  Centre d'Història Contemporània de Catalunya

  7.1 El Centre d'Història Contemporània de Catalunya té les funcions següents:

 33. Promoure la recollida de documentació escrita i de tota mena que faci referència a la història contemporània de Catalunya.

 34. Coordinar i promoure accions de suport a la recerca i a la difusió de la història contemporània de Catalunya.

 35. Assessorar i donar suport tècnic a la biblioteca i al centre de documentació especialitzat en temes d'història contemporània de Catalunya i, molt especialment, en la història del catalanisme.

 36. Dissenyar la línia de col·laboració amb altres centres i institucions culturals per reforçar la presència de la història de Catalunya en els medis historiogràfics i educatius, de dins i fora del país.

 37. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  7.2 El director/a del Centre d'Història Contemporània de Catalunya és personal eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat.

  Sens perjudici del que s'estableix anteriorment, en el supòsit que estigui vacant la plaça de director/a del Centre, la persona titular del Departament pot atribuir, temporalment, al secretari/ària executiu/iva del Consell Assessor del Centre d'Història Contemporània de Catalunya les funcions de fer el seguiment de les actuacions pròpies del Centre o que l'afectin i d'assessorar en matèries pròpies d'aquest. El secretari/ària executiu/iva pot exercir aquestes funcions sota la denominació de director/a. Aquesta atribució de funcions no suposa la creació de cap nou lloc de treball dins l'Administració de la Generalitat ni dona lloc a percebre cap retribució.

   

   

  Disposicions addicionals

   

  Primera

  Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments, les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de Justícia, pel que fa a aquestes competències, s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

   

  Segona

  El Departament de Justícia assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament de Justícia assumirà, si escau, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

   

  Tercera

  A més de les entitats esmentades a l'article 1 d'aquest Decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Justícia les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò que no estableix aquest Decret.

   

  Quarta

  Les entitats i unitats adscrites o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerades als apartats 2 i 3 de l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui el present Decret.

   

   

  Disposicions transitòries

   

  Primera

  Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

   

  Segona

  Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

   

   

  Disposició derogatòria

  Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

   

   

  Disposicions finals

   

  Primera

  Es faculta la persona titular del Departament de Justícia per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

   

  Segona

  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   

  Barcelona, 7 de juny 2018

   

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

   

  Ester Capella i Farré

  Consellera de Justícia

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS