DECRET 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat així con la seva denominació.

Per Resolució PRE/13/2016, de 13 de gener, de delegació d'atribucions del president de la Generalitat a favor del vicepresident del Govern, s'ha delegat en el vicepresident del Govern l'exercici de les atribucions relatives a la coordinació de l'activitat dels departaments per a l'aplicació de les directius generals de l'acció de govern amb relació al desenvolupament de l'autogovern.

Aquests canvis comporten la necessitat d'estructurar l'anterior Departament d'Economia i Coneixement, regulat pel Decret 38/2014, de 25 de març, d'acord amb el seu nou àmbit competencial que comporta també el canvi en la seva denominació com a Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, sota la direcció del/de la vicepresident/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Economia.

 3. La Secretaria d'Hisenda.

 4. La Intervenció General.

 5. Les delegacions territorials del Govern.

  1.2 S'adscriuen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda les entitats següents:

 6. L'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

 7. Mitjançant la Secretaria d'Economia, l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 8. Mitjançant la Secretaria d'Hisenda, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

  1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els organismes següents:

 9. L'Institut Català de Finances.

 10. Mitjançant la Secretaria d'Economia, l'Autoritat Catalana de la Competència.

  1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; per la persona titular de l'Oficina del/de la Vicepresident/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi. A més hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, els titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

Article 2

Oficina del/de la Vicepresident/a del Govern

2.1 L'Oficina del/de la Vicepresident/a depèn del titular del Departament.

2.2 L'Oficina del/de la Vicepresident/a té les funcions següents:

 1. Facilitar l'assistència al/a la Vicepresident/a del Govern.

 2. Coordinar i dirigir el seguiment i la preparació de la informació per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya en relació amb el Departament.

 3. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.3 De l'Oficina del Vicepresident/a en depenen:

 4. El Gabinet de Relacions Externes i Protocol.

 5. El Gabinet de Comunicació.

 6. La Secretaria del Vicepresident/a.

 7. El Gabinet de Relacions Institucionals.

  2.3.1 El Gabinet de Relacions Externes i Protocol té les funcions següents:

 8. Organitzar i programar les relacions externes i els actes públics del/de la vicepresident/a, en el vessant de relacions públiques i de protocol.

 9. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.3.2 El Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

 10. Dirigir la política de comunicació del/de la vicepresident/a.

 11. Donar suport i assessorar el/la vicepresident/a en les seves relacions institucionals amb les empreses i entitats del sector de premsa i comunicació.

 12. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació

 13. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

  2.3.3 La Secretaria del/de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA