DECRET 330/2016, de 20 de desembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, regula els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

L'article 3.1 del Decret 147/2008, de 22 de juliol, estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. L'apartat 3.2 estableix com a destinatàries de la Placa al treball President Macià les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

Vista la Resolució, TSF/1795/2016, de 14 de juliol , per la qual es convoquen per a l'any 2016 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià;

Vista la proposta de data 9 de novembre efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2016, nomenat per la Resolució TSF/2221/2016, de 19 de setembre.

D'acord amb el que disposa l'article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, que estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d'honors i distincions han d'adoptar la forma de Decret;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2016 a les persones següents:

Sr. Alfons Labrador Tamés

Sr. Antonio Victoriano Molina Cofrade

Sra. Casilda Gómez de la Peña

Sr. Eusebi Cima i Mollet

Sr. Felipe Barrera Ordoñez

Sr. Jacinto Romaní Serra

Sr. Joan Santaulària i Segura

Sr. Joan Turull i Estatuet

Sr. Josep Vidal Forcada

Sra. Lourdes Beneria Farré

Sra. Montserrat Padilla Merino

Sr. Pere Albà Cucurella

Sr. Tomàs Palos Redondo

Sr. Vicenç Navarro Serra

Sr. Vicenç Paituvi Pera

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA