DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 al Parlament de Catalunya s'ha endarrerit fins al 29 de novembre de 2016.

La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. Aquests pressupostos van ser prorrogats mitjançant els Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del 27 de setembre del 2015, d'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ;

Per tot això, i atès que la pròrroga automàtica dels darrers pressupostos aprovats ocasionaria importants disfuncions en la prestació dels serveis públics, cal adaptar el pressupost prorrogat a l'estructura administrativa vigent a l'1 de gener del 2017.

Vista la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les disposicions que conté aquest Decret són d'aplicació a les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut i a les entitats autònomes administratives. Pel que fa als pressupostos prorrogats de les entitats autònomes comercials i de les entitats de dret públic, així com els de les societats mercantils, dels consorcis i de les fundacions en els quals la Generalitat disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern, han d'ajustar l'execució dels seus pressupostos de despesa a la previsió de disponibilitat dels crèdits prorrogats de la secció o entitat que constitueixin part dels seus ingressos, en els termes establerts en aquest Decret. En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna despesa inajornable, l'entitat ha d'instar el departament d'adscripció perquè gestioni la transferència de crèdit que es consideri oportuna.

En el supòsit que l'entitat ja hagi aprovat el seu pressupost per al 2017, cal que els seus òrgans de govern realitzin els ajustos necessaris per donar compliment al que s'estableix en aquest Decret.

Aquesta norma és d'aplicació també a les entitats no majoritàries de la Generalitat que estan classificades com a administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC).

Article 2

Determinació dels crèdits prorrogats

 1. Crèdits de les despeses

  A partir de l'1 de gener de 2017 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, aprovats per la Llei 2/2015, de l'11 de març, d'acord amb els criteris següents:

  1. L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d'adaptar, sense alterar-ne la quantia global, a l'organització administrativa vigent en l'exercici 2017, consolidant les modificacions i ajustos pressupostaries autoritzats al llarg dels exercicis 2015 i 2016 derivats de reestructuracions administratives, -vigents per a l'exercici 2017.

  2. Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de les despeses del pressupost prorrogat s'han d'adaptar a les modificacions de l'estructura orgànica fetes al llarg dels exercicis 2015 i 2016 i a les que puguin resultar necessàries des de l'inici de l'exercici 2017.

  3. No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2015 i el 2016.

 2. Crèdits de les despeses finançades amb ingressos finalistes o afectats

  1. Crèdits de les despeses finalistes: les despeses finançades amb ingressos finalistes, ingressos procedents d'altres administracions, incloses en el pressupost inicial 2015 es prorroguen per l'import ajustat a la consignació pressupostària per a l'exercici 2017 de l'administració d'origen, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2015, adaptant els codis de finançament finalista a la nomenclatura prevista per al 2017.

  2. Crèdits de les despeses afectades: les despeses finançades amb ingressos afectats, ingressos propis de la Generalitat que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el pressupost inicial 2015, es prorroguen per l'import ajustat a la consignació pressupostària per a l'exercici 2017, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2015. La Direcció General de Pressupostos ha d'establir quins dels ingressos afectats a despeses es poden identificar en el sistema de gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

Article 3

Criteris per determinar la gestió de la despesa durant la pròrroga pressupostària.

Els crèdits inicials del pressupost 2015 prorrogats per al 2017 han de ser coherents amb l'objectiu de dèficit públic fixat per la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostaria.

En aquest sentit, els crèdits inicials del 2015 es prorroguen per a l'exercici 2017, d'acord amb els criteris següents:

 1. Crèdits de les despeses de capítol 1: les despeses de personal de capítol 1 s'han d'ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2016.

 2. Crèdits de les despeses de la resta de capítols (capítols 2 a 9): es prorroguen, en el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial 2015 ajustat a les previsions d'ingressos finalistes i afectats per al 2017. Pel que fa al 8, l'import d'actius financers ha d'observar el que estableix la Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, en la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tenen per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma que en un futur la substitueixi.

Article 4

Retencions de saldos pressupostaris

Sens perjudici del que s'estableix als articles anteriors, el Departament competent en matèria de pressupostos, i segons l'execució de l'estat d'ingressos o de despeses, pot acordar la retenció de saldos pressupostaris en període de pròrroga, corresponents a crèdits no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l'article 1, i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per complir els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5

Comptabilització de les despeses durant la pròrroga pressupostària

 1. Les transferències i les aportacions de fons entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA