DECRET 337/2016, de 27 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya té atribuïda, d'acord amb el marc constitucional i estatutari, la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l'àmbit territorial de Catalunya, que inclou l'establiment del règim jurídic i financer de les vies que l'integren. Entre aquestes, figura l'autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa, gestionada en règim de concessió administrativa.

La concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista de peatge Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa (C-16), titularitat de la societat Autopista Terrassa-Manresa (Autema), Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, es va adjudicar mitjançant el Decret 351/1986, de 18 de desembre, en el tram Terrassa – Manresa i posteriorment es va ampliar mitjançant el conveni subscrit amb la concessionària i aprovat pel Govern de la Generalitat en les sessions de 28 de juliol i d'1 d'agost de 1989.

Mitjançat el Decret 161/2015, de 14 de juliol, es van incorporar un seguit de mesures per millorar la mobilitat del corredor i per assolir una major eficiència i racionalitat en la utilització de les vies que l'integren (C-16/C-55 – C-58), considerant el pla d'actuacions viàries previst pel Departament de Territori i Sostenibilitat en aquest corredor, consistent en la realització d'obres de millora de la seguretat viària a la carretera alternativa a l'autopista anomenada C-55/C-58.

En el present Decret es persegueix l'adequació i l'actualització de les mesures abans aprovades de cara a assolir i garantir de manera real els objectius indicats, tenint present l'impacte, fins al moment actual, de les mesures aleshores aprovades. En aquesta direcció es preveu l'adequació del sistema de descompte en el tram Terrassa – Manresa per afavorir al màxim el seu ús i així descongestionar la C-55 en benefici de la seguretat dels usuaris, mantenint la resta de previsions establertes en el mateix Decret 161/2015.

Vist el que disposa l'article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió;

Vist l'informe del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 2 del Decret 161/2015, de 14 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA