DECRET 36/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sobremunt i de Sant Boi de Lluçanès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 12 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Sobremunt va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals de Sobremunt i de Sant Boi de Lluçanès en l’àmbit de la masia Can Clara, que consisteix en la segregació de 7.637 m 2 del municipi de Sant Boi de Lluçanès per agregar-los al municipi de Sobremunt, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública sense que es presentessin al·legacions, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. En un primer moment, l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, per acord plenari de 26 de juliol de 2012, va informar desfavorablement sobre l’expedient i va formular una proposta alternativa que reduïa la superfície afectada per l’alteració dels termes. Aquesta nova proposta va ser assumida pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt en data 26 de setembre de 2012 i, posteriorment, l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès va informar favorablement sobre l’expedient mitjançant un nou acord plenari de 23 de gener de 2014. El 28 de febrer i el 27 de juny de 2013, el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona, respectivament, van informar de manera favorable sobre l’expedient.

El 21 de gener de 2013, l’Ajuntament de Sobremunt va trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Un cop examinada la documentació que integrava l’expedient, la Direcció General d’Administració Local es va adreçar a l’Ajuntament de Sobremunt per tal que completés l’expedient administratiu. Aquesta corporació va donar resposta als requeriments de documentació sol·licitats, i l’11 de juny de 2014 va trametre la darrera documentació que completava l’expedient.

El Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, en la sessió de 5 de febrer de 2014, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, aprovar la procedència de l’alteració dels termes municipals proposada.

El 8 d’agost de 2014, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA