DECRET 38/2017, de 25 d'abril, sobre el règim disciplinari del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 103 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix la competència normativa, executiva i de gestió de la Generalitat sobre el personal no judicial al servei de l'Administració de justícia, dins el respecte a l'estatut jurídic d'aquest personal establert a la Llei orgànica del poder judicial. Aquesta competència inclou, entre d'altres, la regulació del règim disciplinari (art. 103.1. k ) i l'exercici de la potestat disciplinària i la imposició de sancions (art. 103.2. j ).

Mitjançant el Reial decret 441/1996, d'1 de març, es van traspassar de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia. Actualment, les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització corresponen al Departament de Justícia en virtut de l'article 3.10.1 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Al seu torn, de conformitat amb el Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l'Administració de justícia a Catalunya, i a l'Àrea d'Inspecció de la dita Secretaria, aplicar el règim disciplinari del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia.

L'article 539 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial disposa que són competents per a la incoació i tramitació d'expedients disciplinaris, i també per a la imposició de sancions dels funcionaris dels cossos inclosos en el seu àmbit d'aplicació, el Ministeri de Justícia i els òrgans que determinin les comunitats autònomes amb competències assumides, en els seus àmbits territorials respectius i respecte dels funcionaris que hi són destinats, tret de la separació del servei, que és acordada pel ministre de Justícia en tot cas.

L'article 1 del Reglament general de règim disciplinari del personal al servei de l'Administració de justícia, aprovat pel Reial decret 796/2005, d'1 de juliol, disposa que aquest Reglament té per objecte regular el règim disciplinari dels funcionaris al servei de l'Administració de justícia, sense perjudici de les disposicions complementàries que, en l'exercici de les competències reconegudes a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, dictin en matèria de règim disciplinari les comunitats autònomes que hagin rebut...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA