DECRET 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb l’article 132 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou la planificació d’aquesta matèria, com també els serveis de prevenció d’incendis, entre d’altres. Així mateix, d’acord amb l’article 141.3 correspon també a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats recreatives.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, ordena i regula, amb caràcter general, les actuacions públiques de prevenció i seguretat, amb la finalitat de configurar un sistema que integri els mecanismes, els protocols i les actuacions que permetin garantir uns elevats nivells de seguretat en matèria d'incendis, amb independència de la titularitat pública o privada. Resten sotmesos a aquesta Llei, en els termes que s'hi estableixen, els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d'incendi.

El capítol II del títol VII, sobre potestats d’inspecció i control, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques de Catalunya poden encomanar l’exercici de les funcions d’inspecció i control a entitats col·laboradores degudament habilitades en els termes establerts per aquesta Llei i per la normativa sectorial en cada cas. L’habilitació esmentada atorga la condició d’entitat col·laboradora i es fa per resolució administrativa dictada per l’òrgan competent, per la qual es declara l’aptitud i la capacitat d’una entitat col·laboradora i del seu personal tècnic per exercir funcions d’inspecció i control en un àmbit material que la legislació aplicable reserva a l’Administració pública.

S’estableix també en aquesta Llei que les entitats col·laboradores són entitats tècniques especialitzades, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que han de disposar de mitjans materials i personals i complir els requisits de solvència tècnica i financera que s’estableixin per reglament. També s’estableix que actuïn d’acord amb els principis d’imparcialitat, confidencialitat i responsabilitat i que compleixin, en general, les obligacions i els requisits que s’hi disposen. En darrer terme, s’estableix un règim d’infraccions i sancions de les entitats esmentades.

Pel que fa a la Llei 3/2010 abans esmentada, el darrer títol, el V, regula les entitats col·laboradores de l'Administració que exerceixen les seves funcions en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, com a complement a l'actuació administrativa i arran de la desvinculació del règim normatiu associat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, que va implicar la necessitat de revisar el règim i les funcions de les entitats col·laboradores de l'Administració en aquesta matèria. Aquest àmbit s'emmarca en els conceptes de seguretat pública i protecció civil, la qual cosa justifica el compliment de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb les especificitats sobre el règim d'autoritzacions establertes per l'article 9 de la dita Directiva.

Per tant, amb la implantació del sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, establert per la Llei 3/2010, del 18 de febrer, es redefineix i es reordena el paper de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, diferenciat de l’àmbit de la prevenció i control ambiental establert per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

Així mateix, pel que fa a les funcions en matèria de protecció civil que les entitats col·laboradores poden exercir en l’àmbit d’inspecció i control i d’elaboració d’informes tècnics principalment, cal destacar que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix que s’han de determinar per reglament el catàleg d'activitats i el tipus de centres que estan obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència. Aquest desplegament legal es va dur a terme mitjançant l’aprovació del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual es va adoptar el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es va fixar el contingut d'aquestes mesures, el qual queda derogat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, que entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al DOGC.

Així, en aquest marc, l’article 27 del Decret 30/2015, de 3 de març, esmentat, estableix que el departament competent en matèria de protecció civil, els municipis i ens supramunicipals que prestin assistència al municipi poden encomanar a entitats col·laboradores de l’Administració degudament acreditades l’exercici de funcions d’inspecció i control, com també l’elaboració d’informes sobre els plans d’autoprotecció de centres i d’activitats inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret. A més, aquest precepte disposa que les entitats col·laboradores de l’Administració han d’estar degudament habilitades pel departament competent en matèria de protecció civil, segons la normativa de procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el que s’estableixi reglamentàriament.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, estableix que la Generalitat pot acreditar i habilitar entitats col·laboradores de l'Administració perquè emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, en el marc dels procediments d'atorgament de llicències i d'autoritzacions, de control, d'inspecció i de sanció regulats per aquesta Llei, d'acord amb el que estableixen la Llei esmentada i el seu desplegament reglamentari. Les acreditacions i les habilitacions a què fa referència aquest precepte s'han d'atorgar després de comprovar que els sol·licitants compleixen els requisits de capacitat tècnica i la solvència empresarial establerts per reglament, han de tenir caràcter temporal i poden ser revocades en el cas que els sol·licitants exerceixin les seves funcions d'una manera deficient.

El títol primer del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, regula l'actuació de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives. Aquestes entitats han de servir per agilitzar els procediments de control dels establiments, les activitats i els espectacles que estableix aquest Reglament. Finalment, el Reglament conté cinc annexos, el segon dels quals és el relatiu a les entitats col·laboradores de l'Administració.

Per tot això, als efectes d’unificar en un únic text normatiu així com justificar els elements comuns de totes les entitats col·laboradores amb capacitat, coneixements i especialització en aquelles matèries que corresponen al Departament competent en matèria de seguretat pública;

Vistos els informes de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com el dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i l’informe de la Comissió de Govern Local;

A proposta del conseller d’Interior, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte regular el sistema d’autorització, el funcionament i la supervisió de les entitats col·laboradores de les administracions públiques catalanes que han de dur a terme les funcions d’avaluació i d’inspecció i control dels establiments, activitats, infraestructures i edificis pel que fa a la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públic, d’acord amb el que estableixen les normatives específiques en cadascuna d’aquestes matèries, com també en relació amb les mesures de protecció civil i les condicions de les activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil, d’acord amb la normativa de protecció civil.

1.2 El règim d’intervenció administrativa en els àmbits a què fa referència aquest Decret s’exerceix per mitjà de les entitats col·laboradores de les administracions públiques catalanes autoritzades per actuar a Catalunya pel departament competent en matèria de seguretat pública de l’Administració de la Generalitat mitjançant l’òrgan o unitat directiva que específicament s’estableix a aquest efecte en aquest Decret.

Article 2

Àmbits d’actuació

2.1 Als efectes d’aquest Decret, els àmbits d’actuació de les entitats col·laboradores de l’Administració són:

  1. Àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.

  2. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA