DECRET 46/2020, de 17 de març, de suplència, pel caràcter obligatori del permís de paternitat, del secretari del Govern.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

De conformitat amb la lletra b) de la disposició transitòria novena del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació;

Davant del caràcter obligatori del permís de paternitat, del qual gaudirà el secretari del Govern, senyor Víctor Cullell i Comellas, cal designar qui el suplirà temporalment en l'exercici de les seves funcions.

Atès el que estableix l'article 33 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del secretari del Govern, senyor Víctor Cullell i Comellas, i mentre duri el permís de paternitat, n'exercirà la suplència la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, senyora Meritxell Budó Pla.

En cas d'absència, malaltia o impediment de la senyora Meritxell Budó Pla durant el permís de paternitat, exercirà la suplència del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA