DECRET 48/2019, de 5 de març, de les seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

De conformitat amb l'article 27 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, l'Arxiu Nacional de Catalunya té com a funció, entre d'altres, ingressar, conservar i difondre els fons i els documents privats que, per llur valor testimonial i referencial, concerneixin Catalunya i siguin d'una rellevància especial. Aquesta institució és l'únic centre arxivístic d'àmbit nacional del país.

A banda dels arxius públics i dels fons privats ingressats en centres d'arxiu públic, existeixen arxius privats. El patrimoni documental català aplega un gran nombre d'arxius i fons produïts al marge de les institucions i dels organismes públics. Alguns arxius privats conserven documentació històrica d'abast nacional de gran rellevància, que forma part del patrimoni documental català i que és imprescindible per al coneixement de la història del nostre país.

Les entitats i persones privades que gestionen els arxius privats, per les seves característiques, sovint tenen dificultats per facilitar l'accés a la informació de què disposen i per efectuar-ne la gestió documental. Això fa que fins i tot alguns grans arxius siguin desconeguts per la ciutadania i per l'Administració de la Generalitat, que és l'encarregada de vetllar per la conservació i salvaguarda del patrimoni català.

El Departament de Cultura, a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya, té la voluntat de fomentar la normalització de les tasques de descripció, conservació, digitalització i difusió dels fons documentals aplegats en arxius catalans privats d'especial rellevància i de garantir que llur documentació sigui accessible, d'acord amb els principis de transparència i interès públic. Amb aquesta finalitat, aquest Decret regula la possibilitat que els arxius esmentats es puguin constituir com a seccions dependents de l'Arxiu Nacional de Catalunya mitjançant la signatura del conveni corresponent.

Atès que, de conformitat amb l'article 127.1.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'arxius que no són de titularitat estatal;

Vist l'informe favorable del Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental;

A proposta de la consellera de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya

  1. Es poden constituir com a seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya els arxius que siguin titularitat de persones...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA