DECRET 55/2019, d'11 de març, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d'Interior des del dia 13 fins al dia 15 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 13 fins al dia 15 de març de 2019 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament i les seves atribucions a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, senyora Elsa Artadi i Vila, des del dia 13 fins al dia 15 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 11 de març de 2019

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA