DECRET 58/2015, de 21 d'abril, dels Estatuts de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Tant l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) com l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) van ser creats per normes amb rang de Llei, en concret per la Llei 11/1982, de 8 d’octubre, el primer, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, el segon.

En el marc de les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat enfocades a la simplificació i racionalització del sector públic, l’article 152 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es preveu la creació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com a entitat de dret públic que assumeix les funcions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic de Catalunya, per tal d’assolir una més gran competitivitat aplicant criteris de racionalitat de la despesa i d’optimització dels recursos disponibles.

El present Decret, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’empara en les competències exclusives que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria d’urbanisme i ordenació del territori (article 149), d’infraestructures del transport (article 140), d’obres públiques (article 148), així com d’organització de la seva administració i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa (article 150.b).

D’altra banda, l’habilitació del Govern deriva del mandat recollit a l’apartat onzè de l’article 152 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que disposa que el Govern aprovarà en el termini de vuit mesos des de la seva entrada en vigor els Estatuts del nou ens, i d’acord amb les previsions de l’article 3.2 en relació amb l’article 21, ambdós del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que estableix que pertoca al Govern, mitjançant un decret, aprovar els estatuts d’aquesta entitat de dret públic.

Els presents Estatuts s’estructuren en 19 articles organitzats en 3 capítols. El capítol primer fa referència a les disposicions generals, i regula aspectes com la naturalesa del nou ens o la seva adscripció, a més a més de les seves funcions i la situació de la seva seu. En el segon capítol es regula l’organització de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tot referint-se als seus òrgans de govern i administració. En darrer terme, el règim jurídic, econòmic i patrimonial de l’ens es regula al tercer capítol dels seus Estatuts.

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que s’insereixen a continuació.

Disposició derogatòria

Es deroguen l’article 36 i la disposició addicional segona del Decret 168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, prevista a l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

Per a l’exercici de les seves funcions té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar, així com autonomia administrativa, tècnica i econòmica.

Article 2

Adscripció i seu

 1. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de política territorial, urbanisme i obra pública.

 2. El domicili social de l’Institut se situa, a tots els efectes, al Parc de Montjuïc, s/n, de Barcelona. Aquest pot ser modificat pel seu Consell Rector.

Article 3

Funcions

 1. Les funcions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya són les relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, així com les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl en els termes establerts en les lleis 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya.

 2. També són funcions de l’Institut posar a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, plataformes i visors a través d’Internet que permetin una millor utilització de la geoinformació i de les dades geològiques a Catalunya, i gestionar directament amb proveïdors especialitzats, en el marc de la legislació de contractes del sector púbic, l’adquisició de maquinari i programari, així com la impressió dels treballs cartogràfics i geològics.

Capítol 2

Organització

Article 4

Òrgans

Els òrgans de govern i d’administració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya són:

 1. El Consell Rector.

 2. La direcció.

Article 5

El Consell Rector

 1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció, representació i control de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 2. Són membres del Consell Rector:

  1. La presidència.

  2. La vicepresidència.

  3. Les vocalies.

  4. El secretari o secretària.

 3. La presidència del Consell Rector recau en la persona titular del departament amb competències en política territorial, urbanisme i obra pública.

 4. La vicepresidència recau en la persona que nomeni la presidència entre les persones que tenen la condició de vocals del Consell Rector.

 5. Les vocalies del Consell Rector són:

  1. Sis persones en representació de la Generalitat, nomenades per les persones titulars dels departaments que determini el Govern mitjançant un acord.

  2. Dues persones en representació dels ens locals de Catalunya, nomenades per les seves entitats representatives.

  3. La direcció de l’Institut.

  4. Una persona en representació de les universitats catalanes, nomenada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

  5. Quatre professionals de competència acreditada en l’àmbit d’actuació de l’ens, nomenats per la presidència del Consell Rector.

 6. La composició del Consell Rector ha de tendir a ser equilibrada entre dones i homes.

 7. El secretari o secretària es nomena pel Consell Rector, a proposta de la presidència. Aquesta designació pot recaure en una persona que tingui la condició de vocal, o en una persona al servei de l’Administració de la Generalitat. En aquest darrer cas, assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

 8. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia, o per qualsevol altra causa justificada, les persones que formen part del Consell Rector podran ser substituïdes per les persones que designin els òrgans competents per al nomenament dels/de les titulars.

  Aquesta circumstància haurà de ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA