DECRET 6/2020, de 10 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que cal determinar la persona que exercirà la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el conseller d'Educació, senyor Josep Bargalló Valls.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA