DECRET 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu, a l'article 150, que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura, la regulació dels seus òrgans, el funcionament i l'articulació territorial.

D'altra banda, l'Estatut regula, als capítols II i III del Títol V, les relacions institucionals de la Generalitat amb la Unió Europea i en l'àmbit de la seva acció exterior. En concret, el Capítol II preveu la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya, i el Capítol III obliga la Generalitat a impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i a promoure'n els interessos en aquest àmbit.

Com a eines per a dur a terme aquesta tasca, els articles 192 i 194 de l'Estatut autoritzen la Generalitat a establir delegacions i oficines a l'exterior i davant la Unió Europea per a la promoció i defensa dels interessos de Catalunya, mentre que l'article 199 atribueix a la Generalitat l'impuls i coordinació, en l'àmbit de les seves competències, de les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l'autonomia que tinguin.

És doctrina consolidada del Tribunal Constitucional aquella que considera que les comunitats autònomes poden dur a terme activitats amb projecció exterior que siguin necessàries o convenients per a l'exercici de les seves competències, si bé amb els límits que estableix l'article 149.1.3 del text constitucional.

Així mateix, el Tribunal Constitucional, en la sentència 31/2010, que és la sentència que va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos preceptes de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha considerat aquests preceptes estatutaris conformes al marc vigent.

Les diferents delegacions es van anar creant a l'empara de les competències estatutàries i de diferents decrets del Govern, fins a l'entrada en vigor de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, que defineix i regula, per primera vegada amb rang de llei, les delegacions del Govern a l'exterior, la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les oficines sectorials del Govern a l'exterior. La Llei 16/2014, del 4 de desembre, qualifica aquestes tres unitats com a unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.

El Títol III de la Llei 16/2014, que regula aquestes unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, va ser impugnat per l'Estat davant el Tribunal Constitucional. Aquest, mitjançant la sentència 228/2016, de 22 de desembre, considerà aquest títol plenament constitucional. En concret, la sentència considera que les funcions de representació institucional d'aquestes unitats, lligades a la projecció exterior del país i a la promoció dels seus interessos, no envaeixen la ius legationis reservada a l'Estat, és a dir, no impliquen l'assumpció de les funcions d'aquest de representació en l'àmbit internacional.

El Govern de la Generalitat ha creat fins el moment catorze delegacions del Govern a l'exterior i disposa de més de cinquanta oficines a l'exterior. Atesa l'existència d'aquesta xarxa de delegacions i d'oficines sectorials, els principis de necessitat i eficàcia recomanen dotar el Govern de la Generalitat d'un marc normatiu general que ordeni la representació institucional a l'exterior i que defineixi l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i les relacions que s'estableixen entre les delegacions i les oficines a l'exterior.

A manca d'aquesta regulació general, les normes de creació de les delegacions del Govern a l'exterior, d'acord amb la disposició transitòria del Decret 207/2015, de 22 de setembre, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, establien les previsions organitzatives amb caràcter transitori fins a l'aprovació i entrada en vigor del decret del Govern pel qual s'establís l'organització general de les delegacions del Govern a l'exterior. Els principis de seguretat jurídica i de transparència comporten substituir aquest marc transitori per un d'estable, que reuneixi en una única disposició tota la normativa específica aplicable a les unitats de representació institucionals del Govern a l'exterior. Aquesta proposta de disposició ha tingut en compte també el principi d'eficiència i, per això, preveu la coordinació entre les delegacions i les oficines a l'exterior. Tanmateix, d'acord amb el principi de proporcionalitat, la norma no va més enllà de la regulació imprescindible per a crear un marc general, sense pèrdua de la necessària flexibilitat per a adaptar-se a les característiques de les diverses unitats de representació.

En conseqüència, correspon al Govern aprovar un decret que, a l'empara de les previsions estatutàries esmentades i la resta de normes amb rang legal que afecten les unitats de representació de la Generalitat a l'exterior, en concreten les funcions, l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic.

A proposta de la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic o l'assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, així com el registre d'unitats d'acció a l'exterior.

Article 2

Aplicació

Aquest Decret és aplicable a totes les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, llevat del Capítol VI, que és aplicable únicament a la Delegació del Govern davant la Unió Europea i a les delegacions del Govern a l'exterior.

Article 3

Unitats de representació institucional del Govern a l'exterior

Les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior són:

 1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea.

 2. Les delegacions del Govern a l'exterior.

 3. Les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

CAPÍTOL II

La Delegació del Govern davant la Unió Europea

Article 4

Delegació del Govern davant la Unió Europea

La representació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea es du a terme mitjançant la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

Article 5

Creació

5.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea es crea per Decret del Govern dins de l'estructura del departament competent en matèria d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

5.2 La Delegació del Govern davant la Unió Europea té rang orgànic de direcció general.

5.3 Als únics efectes de poder operar en el tràfic jurídic i econòmic ordinari del país d'ubicació, la Delegació del Govern davant la Unió Europea es pot constituir com una persona jurídica sense ànim de lucre, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent del país d'ubicació.

Article 6

Estructura

6.1 La direcció de la Delegació correspon al representant o a la representant del Govern davant la Unió Europea.

6.2 La Delegació del Govern davant la Unió Europea s'organitza de la mateixa manera que les delegacions del Govern a l'exterior.

6.3 La Delegació del Govern davant la Unió Europea pot disposar d'un punt d'informació presencial o virtual.

Article 7

Personal

El règim del personal de la Delegació del Govern davant la Unió Europea és el mateix que el que s'estableix en aquest decret per al personal de les delegacions del Govern a l'exterior.

Article 8

Funcions

8.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea té les funcions següents:

 1. Donar suport a la persona representant del Govern davant la Unió Europea en l'exercici de les seves funcions de representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i de suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

 2. Donar suport a la participació de representants del Govern i de la Generalitat en les institucions i òrgans de la Unió Europea.

 3. Realitzar les actuacions amb les institucions de la Unió Europea que siguin necessàries quan una proposta, iniciativa o decisió de la Unió Europea incideixi, directament o indirectament, en l'àmbit competencial de la Generalitat o n'afecti els interessos, i vetllar per la defensa de l'interès general de la Generalitat de Catalunya.

 4. Fer el seguiment, influir i participar en el procés de presa de decisions, així com recaptar informació en relació amb iniciatives, accions o programes de la Unió Europea que afectin les competències o interessos dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

 5. Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat establertes a Brussel·les.

 6. Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la Unió Europea.

 7. Donar suport als òrgans de la Generalitat competents en matèria d'acció exterior per facilitar la participació del Govern en les associacions i xarxes de cooperació territorial transfronterera i interregionals, en particular en l'àmbit europeu quan aquests són a Brussel·les.

 8. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA