DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 166 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou, entre d'altres, la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, i la regulació i l'ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis socials a Catalunya.

En ús d'aquesta competència es va aprovar la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que en l'article 2 configura un sistema públic de serveis socials, articulat a partir d'una cartera de serveis socials, integrat pels serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per l'Administració. Tots aquests serveis configuren conjuntament la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

L'article 3.11 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.

Un dels principis rectors del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya és la promoció i la millora contínua de la qualitat dels serveis, que pren com a referència el concepte de qualitat de vida i vetlla perquè els serveis i els recursos s'adaptin a les necessitats socials i el desenvolupament de la comunitat. La qualitat dels serveis, d'acord amb els articles 70, 82 i 83 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, a més de ser un principi rector, és un dret de les persones usuàries i la població en general, que obliga tant les administracions públiques com els professionals i les entitats proveïdores dels serveis socials. Aquesta qualitat es garanteix mitjançant un sistema d'acreditació de les entitats proveïdores. El model d'acreditació es configura per garantir que les entitats proveïdores assoleixin els estàndards de qualitat exigits per formar part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública en cada una de les tipologies de serveis socials. Correspon al Govern establir els criteris i els estàndards mínims i òptims de qualitat i els mecanismes d'avaluació i de garantia del compliment dels criteris en el marc del Pla estratègic de serveis socials.

D'altra banda, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, estableix uns règims de contractació particular per als serveis socials i altres serveis específics, i reconeix una àmplia llibertat als estats membres per establir el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa i finalitat d'aquests serveis, un règim que pot ser tant de naturalesa contractual com no contractual, d'acord amb els principis de publicitat, lliure concurrència i no-discriminació.

D'acord amb el que preveu la Directiva esmentada, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, estableix que els serveis socials es poden gestionar mitjançant les fórmules no contractuals de gestió delegada i concert social, i que s'entén com a tals la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, de titularitat pública en el primer cas o de titularitat privada en el segon, mitjançant entitats privades, amb finançament, accés i control públics d'acord amb els principis d'atenció personalitzada i integral, d'arrelament de la persona a l'entorn social, elecció de la persona i continuïtat en l'atenció i la qualitat. Per això, es poden establir com a requisits, clàusules, mesures de preferència o mesures de discriminació positiva, criteris socials, de qualitat, d'experiència i trajectòria acreditada, i d'altres que es determinin reglamentàriament. També, en el marc de la normativa esmentada, s'ajusten les exigències de solvència tècnica, econòmica i financera de manera proporcional a l'objecte del concert social i les gestions delegades, de manera que es facilita la concurrència i la lliure participació de les petites i mitjanes empreses. El Decret llei va ser validat pel Parlament de Catalunya mitjançant la Resolució 250/XI. Així mateix, el Parlament va aprovar que es tramitaria com a projecte de llei. En qualsevol cas, aquesta disposició reglamentària que desenvolupa el Decret llei s'ajustarà expressament a la normativa amb rang legal que es pugui dictar amb posterioritat.

En el mateix sentit, l'article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que queda exclosa d'aquesta Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que es dugui a terme sense necessitat de subscriure contractes públics, mitjançant, entre altres sistemes, el simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no-discriminació. La disposició addicional 49 de la Llei esmentada preveu que les comunitats autònomes, en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes, legislin articulant instruments no contractuals per prestar serveis públics destinats a satisfer necessitats de caràcter social.

Segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la simplificació de l'activitat administrativa ha de servir per millorar els procediments regulats per la normativa sectorial de manera que, sense renunciar a la protecció de l'interès general, la reducció de terminis i l'augment de l'eficiència de recursos en els procediments d'autorització i control de les activitats econòmiques repercuteixin de manera directa en la reducció de costos per a les empreses. La Llei esmentada vol impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració que faciliti l'activitat econòmica, dipositi la confiança en l'empresariat i, a la vegada, redueixi l'excés de càrregues i tràmits burocràtics.

D'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'han de donar uns requeriments objectius perquè l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, es fa pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i, en nom de la bona administració, s'estableixen uns estàndards mínims de qualitat i es defineixen les condicions d'accés als serveis i els drets i deures de les persones usuàries i de l'Administració, així com un sistema d'avaluació permanent dels serveis, amb el reconeixement del dret de la ciutadania de formular propostes i suggeriments.

En aquest marc normatiu, aquest Decret respon a la necessitat de regular el règim jurídic de l'acreditació d'entitats de serveis socials privades exigible per ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i també d'establir el règim jurídic del concert social i la gestió delegada com a sistema de provisió dels serveis socials de la Xarxa esmentada. Aquest sistema garanteix que les entitats de serveis socials reuneixin els estàndards de qualitat exigibles de manera que, amb finançament, accés i control públics, i d'acord amb els principis de transparència, publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, es pugui donar una resposta eficaç, àgil i adequada i de qualitat a les necessitats d'atenció personalitzada i integral de les persones, i alhora dotar de seguretat jurídica i d'estabilitat al sector i del reconeixement laboral i social necessari de les persones professionals.

Aquest Decret consta de 30 articles distribuïts en tres capítols: el primer estableix disposicions generals, el segon regula l'acreditació de les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i el tercer capítol preveu el règim jurídic del sistema de provisió dels serveis de la Xarxa esmentada mitjançant el concert social i la gestió delegada; també consta de tres disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i quatre disposicions finals.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i s'ha sotmès a l'informe del Consell General de Serveis Socials, l'informe de la Comissió de Govern Local i el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Aquest Decret s'ajusta als principis de bona regulació que estableix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons els quals les administracions públiques, en l'exercici de la potestat reglamentària, han d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Per tot el que s'ha exposat, a proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA